Akmenės rajono paramos šeimai centras

Pavasarinė kelionė į Burbiškių dvarą

Visų pirmiausia , prieš išvykstant, laukėm gražaus oro, kuris mus šiek tiek nuvylė. Vyko 13 vaikų iš visų trijų šeimynų. Jau kelionės metu pradėjo lynoti, tačiau nuvykus, lietučio sumažėjo, todėl džiaugėmės , kad pamatysime tuos įžymiuosius tulpių laukus.

Atvykus mus pasitiko gidė, kuri daugiau kaip valandą pasakojo apie dvaro praeitį, dabartį ir ateitį. Burbiškio dvaras pirmą kartą buvo paminėtas XVII amžiuje. Dvaro teritorijoje yra 22 tilteliai per įvairius vandens telkinius, pastatyta pirmoji skulptūra Lietuvoje, skirta Vytautui Didžiajam, taip pat skulptūra poetu Adomui Mickevičiui ir dar daug įvairių ir gražių statinių.

Dvaro viduje taip pat pamatėme daug įdomaus, primenančio įvairius čia gyvenusius žmones. Šioje vietovėje restauruota daug senovinių pastatų, kurie yra pritaikomi dabarčiai.

Bet labiausiai norėjome pamatyti čia augančią tulpių įvairovę, kuri dvaro įsikūrimo pradžioje turėjo apie 300 rūšių. Šiuo metu tulpių rūšių auginama žymiai daugiau. Labiausiai įstrigo į atmintį juodos spalvos tulpės. Nuo 2000 metų rengiamos tulpių šventės, kuriose apsilanko minios žmonių.

Vos tik spėjom apžiūrėti tulpių laukus, prasidėjo smagus pavasariškas lietutis, kuris nuplovė mūsų visų nuovargį. Už saugią ir patogią kelionę visi keliauninkai dėkoja vairuotojui Žydrūnui, kuris patogiai nuvežė ir parvežė mus. Taip pat siūlome pasižiūrėti ir mūsų kelionės įspūdžius, įamžintus nuotraukose.

Akmenės rajono paramos šeimai centro
vaiko globos padalinio socialinė darbuotoja
Nijolė Narščiuvienė 

Peržiūrėti visas

Bendruomeniškumo akcija Kruopiuose

2018 m. gegužės 16 d. Kruopių bendruomenės namuose šeimos, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, padėjo surūšiuoti ir tvarkyti drabužių labdarą, dalijamą nepasiturintiems ir mažas pajamas gaunantiems asmenims. Įsitraukimas į bendruomenines veiklas ir galimybė padėti kitiems žmonėms didina minėtų šeimų integraciją į visuomenę ir stiprina socialinius saitus tarp bendruomenės narių.

Už geranorišką pagalbą Kruopių bendruomenė šeimas pavaišino ant laužo keptomis dešrelėmis, padovanojo rūbelių vaikams.

Kad visoms šeimoms, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, būtų suteikta galimybė dalyvauti šioje akcijoje, Akmenės rajono parmos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinė darbuotoja, Asta Skiriuvienė, pasirūpino šeimų atvykimu į renginio vietą, grįžimu namo.

 

 

Akmenės rajono parmos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio

socialinė darbuotoja Asta Skiriuvienė

Peržiūrėti visas

Akmenės rajono paramos šeimai centras skelbiamų derybų būdu perka keturių kambarių butą globos paslaugos teikimo organizavimui Akmenės mieste.

Akmenės rajono paramos šeimai centras skelbiamų derybų būdu perka keturių kambarių butą palydimosios globos paslaugos teikimo organizavimui  Akmenės mieste.

 

Perkančioji organizacija – Akmenės rajono paramos šeimai centras įstaigos kodas 300887060, adresas: Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas, LT-85474,  tel. (8 425)  59 184, el. paštas vaiku.globa@akmene.lt

 

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Buto pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas 4 kambarių butas palydimosios globos paslaugos teikimui Akmenės mieste. Pirkimas į dalis neskaidomas.

4 kambarių butas  Akmenės mieste, naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 75 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui:

Butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės. Butas turi būti techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Perkamas butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus; butas turi būti geros techninės būklės, perkamo buto nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 40 % (pagal valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo turto įregistravimą duomenis), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti komunaliniai patogumai (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo) įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų apskaitos prietaisai. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: Vokus su paraiška ir priedais kandidatai pateikia tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Paraiškos priimamos darbo dienomis ir darbo valandomis iki 2018 m. birželio 5 d. 13.00 val. Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorės kabinete, atsakingas asmuo ūkvedis Stanislovas Stonys ( Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas,  telefonas pasiteirauti (8 425) 59 184,  el. paštas stanislovas.stonys@akmenesvaikai.lt )

Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  • buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;
  • buto kadastro duomenų bylos kopija;
  • buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;
  • buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
  • įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo;
  • bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: kandidatai su buto pirkimo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su buto pirkimu, gali susipažinti Akmenės rajono paramos šeimai centro interneto svetainėje www.akmenesvaikai.lt, arba nemokamai gauti Akmenės rajono paramos šeimai centro  administracijoje ( Dvaro g. 15, Agluonų kaimas): el. paštas vaiku.globa@akmene.lt  

Paraiškos su priedais turi būti sunumeruotos, susiūtos ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintos kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

Paraiškos su parduodamo buto dokumentų kopijomis pateikiamos lietuvių kalba užklijuotuose vokuose su užrašu „Buto pirkimas“, adresuotuose Akmenės rajono paramos šeimai centro  keturių kambarių buto palydimosios globos paslaugos teikimo organizavimui  Akmenės mieste pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.).

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2018 m. birželio 5 d. 13.45 val. Posėdyje vokai su pasiūlymais bus atplėšiami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems kandidatams ar jų atstovams.

 

Dokumentai:

  1. Keturių kambarių buto pirkimo, skelbiamų derybų būdu, sąlygos.

Motinos diena Klaišių kaimo bendruomenėje

Gegužės 4 d. artėjančios Motinos dienos proga organizavome tėvų tarpusavio pagalbos grupės užsiėmimą Klaišių kaimo bendruomenės mamoms ir močiutėms.

Jaukiai ir išskirtinei šventės atmosferai sukurti pasidalijome prisiminimais apie mamą ir močiutę, skaitėme poetės N. Laukavičienės-Širvinskaitės eseistinius apmąstymus apie motinos ir dukters ryšį nuo ankstyvos vaikystės iki brandos metų. Susitikimo dalyvės pasidalijo mintimis apie mamos svarbą šeimoje ir auklėjant vaikus bei prisiminimais iš vaikystės.

Norėdami pratęsti puikią nuotaiką, bandėme save pažinti per spalvas ir formas. Užsiėmimo dalyvės buvo supažindintos su fraktalų piešimu (fraktalo piešinį sudaro spontaniškai nupieštos linijos ir įvairių dydžių bei formų ploteliai, kurie spalvinami spalvotais pieštukais). Moterys aktyviai dalyvavo atpalaiduojančiame ir intuityviame piešimo procese. Fraktaluose bandėme įžvelgti ir pažinti savo charakterio savybes, emocines būsenas.

Popietės pabaigoje vaišindamiesi namų gamybos tortu ir kava, pripažinome, kad keičiasi laikmečiai, keičiasi žmonių gyvenimai, tik nesikeičia motinų išgyvenimai dėl savo vaikų.

Susitikimo pabaigoje Klaišių kaimo bendruomenės pirmininkė I. Jarutienė visoms mamoms ir močiutėms įteikė po gėlės žiedą ir vaikų rankų darbo gėles.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinės darbuotojos

Dovilė Spaičienė, Inga Rakštienė

Peržiūrėti visas