Akmenės rajono paramos šeimai centras

Akmenės rajono paramos šeimai centras skelbiamų derybų būdu perka keturių kambarių butą globos paslaugos teikimo organizavimui Akmenės mieste.

Akmenės rajono paramos šeimai centras skelbiamų derybų būdu perka keturių kambarių butą palydimosios globos paslaugos teikimo organizavimui  Akmenės mieste.

 

Perkančioji organizacija – Akmenės rajono paramos šeimai centras įstaigos kodas 300887060, adresas: Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas, LT-85474,  tel. (8 425)  59 184, el. paštas vaiku.globa@akmene.lt

 

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Buto pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas 4 kambarių butas palydimosios globos paslaugos teikimui Akmenės mieste. Pirkimas į dalis neskaidomas.

4 kambarių butas  Akmenės mieste, naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 75 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui:

Butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės. Butas turi būti techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Perkamas butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus; butas turi būti geros techninės būklės, perkamo buto nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 40 % (pagal valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo turto įregistravimą duomenis), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti komunaliniai patogumai (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo) įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų apskaitos prietaisai. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: Vokus su paraiška ir priedais kandidatai pateikia tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Paraiškos priimamos darbo dienomis ir darbo valandomis iki 2018 m. birželio 5 d. 13.00 val. Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorės kabinete, atsakingas asmuo ūkvedis Stanislovas Stonys ( Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas,  telefonas pasiteirauti (8 425) 59 184,  el. paštas stanislovas.stonys@akmenesvaikai.lt )

Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  • buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;
  • buto kadastro duomenų bylos kopija;
  • buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;
  • buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
  • įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo;
  • bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: kandidatai su buto pirkimo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su buto pirkimu, gali susipažinti Akmenės rajono paramos šeimai centro interneto svetainėje www.akmenesvaikai.lt, arba nemokamai gauti Akmenės rajono paramos šeimai centro  administracijoje ( Dvaro g. 15, Agluonų kaimas): el. paštas vaiku.globa@akmene.lt  

Paraiškos su priedais turi būti sunumeruotos, susiūtos ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintos kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

Paraiškos su parduodamo buto dokumentų kopijomis pateikiamos lietuvių kalba užklijuotuose vokuose su užrašu „Buto pirkimas“, adresuotuose Akmenės rajono paramos šeimai centro  keturių kambarių buto palydimosios globos paslaugos teikimo organizavimui  Akmenės mieste pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.).

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2018 m. birželio 5 d. 13.45 val. Posėdyje vokai su pasiūlymais bus atplėšiami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems kandidatams ar jų atstovams.

 

Dokumentai:

  1. Keturių kambarių buto pirkimo, skelbiamų derybų būdu, sąlygos.

Motinos diena Klaišių kaimo bendruomenėje

Gegužės 4 d. artėjančios Motinos dienos proga organizavome tėvų tarpusavio pagalbos grupės užsiėmimą Klaišių kaimo bendruomenės mamoms ir močiutėms.

Jaukiai ir išskirtinei šventės atmosferai sukurti pasidalijome prisiminimais apie mamą ir močiutę, skaitėme poetės N. Laukavičienės-Širvinskaitės eseistinius apmąstymus apie motinos ir dukters ryšį nuo ankstyvos vaikystės iki brandos metų. Susitikimo dalyvės pasidalijo mintimis apie mamos svarbą šeimoje ir auklėjant vaikus bei prisiminimais iš vaikystės.

Norėdami pratęsti puikią nuotaiką, bandėme save pažinti per spalvas ir formas. Užsiėmimo dalyvės buvo supažindintos su fraktalų piešimu (fraktalo piešinį sudaro spontaniškai nupieštos linijos ir įvairių dydžių bei formų ploteliai, kurie spalvinami spalvotais pieštukais). Moterys aktyviai dalyvavo atpalaiduojančiame ir intuityviame piešimo procese. Fraktaluose bandėme įžvelgti ir pažinti savo charakterio savybes, emocines būsenas.

Popietės pabaigoje vaišindamiesi namų gamybos tortu ir kava, pripažinome, kad keičiasi laikmečiai, keičiasi žmonių gyvenimai, tik nesikeičia motinų išgyvenimai dėl savo vaikų.

Susitikimo pabaigoje Klaišių kaimo bendruomenės pirmininkė I. Jarutienė visoms mamoms ir močiutėms įteikė po gėlės žiedą ir vaikų rankų darbo gėles.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinės darbuotojos

Dovilė Spaičienė, Inga Rakštienė

Peržiūrėti visas

Popietė Kruopiuose „Geras laikas su šeima“

2018 m. gegužės 4 d.  Kruopių seniūnijos aktų salėje šeimoms, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, buvo rodomas filmas „Sniego karalienė“. Po filmo peržiūros vyko diskusija apie meilę, atsidavimą artimiausiems žmonėms – mamai, tėčiui, sesei, broliui. Džiugu, kad popietėje dalyvavo vaikai kartu su savo tėveliais, nes tik kartu praleistas laikas stiprina tarpusavio ryšį šeimoje ir kuria įsimintinas akimirkas.

Kad popietė būtų smagesnė šeimos buvo vaišinamos Kruopių seniūnijos parūpintais saldumynais ir popkornais, gaivinosi savo atsineštais vaisvandeniais.

Už bendradarbiavimą dėkojame Kruopių seniūnijai ir Kruopių kultūros namams.

Kad visos šeimos, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, galėtų dalyvauti šioje popietėje, Akmenės rajono parmos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinė darbuotoja, Asta Skiriuvienė, pasirūpino šeimų atvykimu į renginio vietą, grįžimu namo.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio

socialinė darbuotoja Asta Skiriuvienė

Peržiūrėti visas

Išvyka į boulingą!

Akmenės rajono paramos šeimai centro globotiniai (rūpintiniai),  vyko į „Boulingo parką“, esantį Mažeikių mieste. Dauguma su šiuo sportiniu žaidimu susipažinę ne  pirmą kartą, todėl didelių pastangų į mokymąsi žaisti neįdėjome. Tačiau viso žaidimo metu   įspūdžių, emocijų ir pergalės šūksnių buvo su kaupu.

Socialinė darbuotoja

Aušra Jurkuvėnaitė

Užimtumo specialistas

Linas Lileikis

Peržiūrėti visas