Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: vasario 1, 2020

Apie įstaigą

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras – Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 5struktūriniai padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Bendruomeniniai vaikų globos namai, Pagalbos šeimai padalinys, Globos centras ir Krizių centras. Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai, bendruomenei paslaugos.

Vaiko globos padalinyje ir Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos globos ( rūpybos), ugdymo, sveikatos ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų.

Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos socialinės paslaugos riziką patiriančioms šeimoms. Taip pat vykdoma atvejo vadybos veikla.

Globos centre  teikiamos socialinės paslaugos ir pagalba globojamiems ir įvaikintiems vaikams,  būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams asmenims, priimantiems vaiką laikinai svečiuotis.

Krizių centre asmenims (-iui) su vaikais (-u), nepilnametėms motinoms, besilaukiančioms nepilnametėms teikiama laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslauga, socialinės paslaugos ir kita socialinė pagalba krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

 

 About us

 

The family support center of Akmene distric – Akmene District Municipalities budgetary a mixed social services institution, where operate the 5 units: Child care unit, acting on a family basis, Community child care home, Family support unit, Care center and Crisis center. The Center provides general and special, stationary and non-stationary social care, support for the family, community service.

Child care unit provided care educational and social services for parental custody lost children from birth to 18 years of age.

Family support unit provided social services risk families. Also is going Case management.

Care center provided social services and assistance to foster and adopted children, to the future and existing carers, foster-fathers, watchful caregivers, caretaker relatives, physical persons who host the child temporarily.

Crisis Center provided temporary accommodation and accommodation for persons with children, minor mothers, pregnant minors, social services and other social assistance in the event of a crisis or family problems that endanger a person’s health or life.

 

Skip to content