Akmenės rajono paramos šeimai centras

Apie įstaigą

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras – Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Bendruomeniniai vaikų globos namai, Pagalbos šeimai padalinys ir Globos centras. Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai, bendruomenei paslaugos.

Vaiko globos padalinyje ir Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų.

Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos socialinės paslaugos riziką patiriančioms šeimoms. Taip pat vykdoma atvejo vadybos veikla.

Globos centre teikiamos paslaugos būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams asmenims, priimantiems vaiką laikinai svečiuotis.

 

 About us

 

The family support center of Akmene distric – Akmene District Municipalities budgetary a mixed community social services institution, where operate the 4 units: Child care unit, acting on a family basis, Community child care home, Family support unit and Care center. The Center provides general and special, stationary and non-stationary social care, support for the family, community service.

Child care unit provided care educational and social services for parental custody lost children from birth to 18 years of age.

Family support unit provided social services risk families. Also is going Case management.

Care center provided services to the future and existing carers, foster-fathers, watchful caregivers, caretaker relatives, physical persons who host the child temporarily.