Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: kovo 31, 2023

Apie įstaigą

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras (toliau – Centras) – Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 6 struktūriniai padaliniai: Pagalbos šeimai padalinys, Globos centras, Bendruomeniniai vaikų globos namai, Vaikų dienos centras, Krizių centras ir Dienos socialinės globos neįgaliesiems centras. Centre teikiamos prevencinės, bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai, bendruomenei paslaugos.

 

Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos socialinės paslaugos (socialinė priežiūra šeimoms ir socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas) sunkumus patiriančioms šeimoms. Taip pat taikomas atvejo vadybos procesas.

 

Globos centre teikiamos socialinės paslaugos ir pagalba globojamiems ir įvaikintiems vaikams,  būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams asmenims, priimantiems vaiką laikinai svečiuotis.

 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų. Bendruomeniniai vaikų globos namai veikia šeimyniniu principu.

 

Vaikų dienos centre teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo integracija į šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, meninis ugdymas, kultūrinė veikla, pagalba ruošiant pamokas ir kt.); teikiama pavėžėjimo paslauga, organizuojamas užimtumas, maitinimas, psichologinė pagalba, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius.

 

Krizių centre teikiamos paslaugos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Akmenės rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos Krizių centre paslaugų poreikis. Paslaugų gavėjai: socialinę riziką patirianti šeima, turinti nepilnamečių vaikų; vaikai, kartu su vienu iš tėvų arba kitu vaiko atstovu, kuriems nustatyta laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje; asmenys, kurie augina nepilnamečius vaikus, nukentėję nuo smurto; asmenys, turintys nepilnamečių vaikų, nukentėję nuo gaisro, stichinių nelaimių. Paslaugos gavėjams teikiama laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslauga, socialinės paslaugos ir kita socialinė pagalba krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Dienos socialinės globos neįgaliesiems centre teikiama kvalifikuota ir efektyvi dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su proto ir (ar) kompleksine negalia bei senyvo amžiaus asmenims.

 

Vizija

100% vaikų auga šeimose.

 

Misija

Padėti paslaugų gavėjams savarankiškai įveikti sunkumus.

 

Strateginiai tikslai:

  1. 0 vaikų paimta iš šeimos.
  2. 0 žlugusių globų.
  3. Kokybiškai teikiamos socialinės paslaugos.
Skip to content