Akmenės rajono paramos šeimai centras

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“

Veiksmų programa

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas

8 prioritetas „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė

08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Projekto pavadinimas

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje

Projekto numeris

 08.1.1-CPVA-V-427-03-0008

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018/07 – 2021/08

Trumpas projekto esmės aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu numatoma plėsti bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų paslaugų organizavimo bei infrastruktūros tinklą

Siektini rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu bendruomeninių vaikų globos namų infrastruktūros plėtrai bus įsigyjami bei įrengiami 3 butai, vienas butas bus pritaikomas neįgaliųjų poreikiams. Vaikų dienos centro patalpos bus praplečiamos, pritaikomos neįgaliųjų poreikiams. Paslaugų organizavimo plėtrai bus įsigyjama tikslinė įranga. 

Projekto vykdytojas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Akmenės rajono paramos šeimai centras

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras.

Finansavimo šaltinis (-iai)

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos

Projekto vertė (tūkst. Eur)

130,06

Paramos lėšos (tūkst. Eur)

130,06