Akmenės rajono paramos šeimai centras

Projektas „Gebėjimų asimetrija“

Svarbus socialinės kompetencijos komponentas – socialiniai įgūdžiai, kurie įgalina socialinius lūkesčius (normas) atitinkantį veikimą socialinėse situacijose: elgesio viešumoje įgūdžiai, socialinio pažinimo, kitaip – socialinės kognicijos įgūdžiai – elgesio normų žinojimas ir socialinių žinių valdymas, savikontrolės įgūdžiai. Pagrindinis socialinės kompetencijos struktūrinis komponentas – socialiniai įgūdžiai. Socialinė kompetencija apima tiek socialinius įgūdžius, tiek ir adaptyvų elgesį, savęs valdymą, asmeninę atsakomybę ir kt. Skirtumą tarp socialinių įgūdžių ir socialinės kompetencijos galima apibūdinti taip: socialiniai įgūdžiai – konkretus išmoktas elgesys, kuris demonstruojamas siekiant atlikti konkrečias socialines užduotis, o sąvoka socialinė kompetencija susijusi su elgesio įvairiose situacijoje vertinimais. Vertinimai gali būti grindžiami kriterijais, pvz., visuomenės nustatytomis normomis ar žmonių nuomonėmis.

Akmenės rajono paramos šeimai centre rugpjūčio mėnesį ir toliau sėkmingai tęsiama veikla, įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“, kurį vykdo Socialinės integracijos centro specialistai. Diskutuojant apie bendrųjų gebėjimų ugdymą, aktualu yra tai, kad ugdytojai kuria aktyvias sąveikas skatinančias edukacines aplinkas, kuriose ugdytiniai įsisavina ne tik profesinio orientavimo, bet ir socialinius įgūdžius. Kartu su bendraamžiais aktyviai dalyvauja mokymosi veiklose – sprendžiant problemas, dalinantis užduotimis ir pan., ugdosi gebėjimus: išlaikyti tinkamą asmeninę erdvę, palaukti savo eilės, inicijuoti ir užbaigti pokalbį, sąveikauti su autoritetingais asmenimis, atpažinti savo ir pripažinti kito žmogaus jausmus, suvokti empatiją, kūno kalbą ir mimiką (suprasti kitų siunčiamus signalus ir į juos orientuojantis keisti savo elgesį) ir kt. Projekto misija – stiprinti vaiko socialinius įgūdžius, galias, veiksmingiau dalyvauti ugdymo(si) procese, stiprinti savarankiškumą. Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad įvairiose akademinėse ir neakademinėse veiklose įgyti bendrieji gebėjimai praėjus kuriam laikui gali būti daug svarbesni už konkretaus dalyko akademines žinias.

Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo

socialiniam darbui pareigas Vaiva Spudulienė

Peržiūrėti visas