Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: rugsėjo 6, 2023

PROJEKTINĖ VEIKLA 2023 m.

 

Projekto pavadinimas

Duomenys apie projektą (programa, prioritetas, priemonė)

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

„Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Priemonė Nr. 07-007-P-0001.

Finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius. 

Europos socialinio fondo agentūra, Akmenės rajono savivaldybės administracija; partneris – VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija; bendruomeninių šeimos namų funkcijas atlieka Akmenės rajono paramos šeimai centras

Kompleksinės paslaugos bus suteiktos 700 Akmenės rajono savivaldybės gyventojų.

Prevencinė vasaros stovykla „Aš galiu“

Priklausomybių, smurto, savižudybių mažinimo ir prevencijos programa 2023 metams.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, Centro socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai.

Vykdant priemonę sumažės priklausomybių, smurto ir savižudybių  bei pagerės prevencija vaikų ir jaunimo tarpe. Paslaugų gavėjų skaičius – 34.

„Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“

Priemonė

Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013.

Akmenės rajono savivaldybės administracija dalyvauja įgyvendindama Projekto uždavinį Nr. 3 „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų.“ Akmenės rajone vykdomos veiklos, kuriomis skatinama užsieniečių, jų šeimos narių, atvykusių kartu į Lietuvos Respubliką, integracija į bendruomenę.

60 savivaldybių administracijų, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Pabėgėlių priėmimo centras; partneris – Akmenės rajono paramos šeimai centras ir kt.

Akmenės rajone gyvenantys užsieniečiai ir jų šeimos sėkmingai integruosis į bendruomenę. Paslaugų gavėjų skaičius – 17.

,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje,

vystymas”

Priemonė Nr. GC-JVS-45.

Teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius; numatoma: visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai

nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai; institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001

Direktorė V. Mikštienė, globos centro darbuotojai.

Įgytas sertifikatas įgalins užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius. Sertifikatas suteiks atitiktį Socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos lygmeniu.

Fizinio aktyvumo skatinimas vykdant projektą ,,Auk sveikas‘‘

Programa – Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Prioritetas – fizinio aktyvumo skatinimas iki 14 metų vaikams, patiriantiems socialinę riziką.

Akmenės rajono paramos šeimai centras, centro socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis ir atvejo vadybininkė.

Įgyvendinus projektą jame dalyvavę vaikai taps fiziškai aktyvesni, ištvermingesni, gerės jų fizinė sveikata, formuosis teigiamas požiūris į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Vaikai geriau gebės planuoti savo dieną pasirinkdami kokybiškus, aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus, daugiau laiko praleis gryname ore. Stiprės vaikų pasitikėjimas savimi, savo jėgomis ir gebėjimais, mažės nerimo ir streso lygis.

 

Skip to content