Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: vasario 7, 2021

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 m.

 

Projekto pavadinimas

Duomenys apie projektą (programa, prioritetas, priemonė)

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

„Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“.

Priemonė Nr. 08.4.1 –ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Partneris – Akmenės rajono paramos šeimai centras

Kompleksinės paslaugos bus suteiktos 50 asmenų.

Prevencinė vasaros stovykla“ Aš galiu“

Priklausomybių, smurto, savižudybių mažinimo ir prevencijos programa 2021 metams

Laikinai vykdanti direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigas, Centro socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas

Vykdant priemonę sumažės priklausomybių, smurto ir savižudybių  bei pagerės prevencija vaikų ir jaunimo tarpe. Paslaugų gavėjų skaičius- 34.

 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas ir prieinamumo plėtra“

Priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba,

Partneriai- Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Akmenės rajono paramos šeimai centras.

Pagerės globos centre teikiamų socialinių paslaugų kokybė.

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ 

 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

8 prioritetas „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“.

 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Akmenės rajono savivaldybės administracija,

Partneris – Akmenės rajono paramos šeimai centras

Globos namų infrastruktūros plėtrai bus įsigyjami bei įrengiami 2 butai, vienas butas bus pritaikomas neįgaliųjų poreikiams. Paslaugų organizavimo plėtrai bus įsigyjama tikslinė įranga. 

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001

Direktorė V. Mikštienė, globos centro darbuotojai.

Įgytas sertifikatas įgalins užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius. Sertifikatas suteiks atitiktį Socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos lygmeniu.

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“.

 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Projekto LEAN metodų diegimą įgyvendina ūkio subjektų grupė:

–          UAB „Efektyvi vadyba“;

–          UAB „TOC“ sprendimai.

Dalyvis  – Akmenės rajono paramos šeimai centras.

 

   Pagerės Akmenės rajone gyvenančių asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybė ir bus padidintas teikiamų paslaugų prieinamumas visuomenei diegiant LEAN metodologiją, sufokusuojant jos poveikį į socialinių ir švietimo paslaugų gerinimą.

 

Skip to content