Akmenės rajono paramos šeimai centras

 Teikiamos paslaugos

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus

2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V – 133

 

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Vaiko globos padalinyje teikiamos šios socialinės globos (rūpybos) paslaugos:

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui     teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa  (rūpyba) vaikų globos namuose.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė  nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams laikinai netekus tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa.

Paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje teikiamos šios socialinės globos (rūpybos) paslaugos:

Paslauga

Paslaugos apibūdinimas

1. Informavimas

Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

2. Konsultavimas

Supažindinama su paramos šeimai centro vidaus tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis  su įvairiais paramos šeimai centro ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.

 

3.Tarpininkavimas   ir atstovavimas

Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmenines problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius). Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu paramos šeimai centras yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama vaikui jam reikalingose institucijose.

 

4.Apgyvendinimas

Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius). Aprūpinama baldais, rūbais, avalyne, mokymo ir kitomis priemonėmis poreikiams tenkinti.

Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

 

5. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

Paslaugos teikiamos, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame  gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant ir pan.

 

6. Darbinių įgūdžių ugdymas

Darbinė veikla organizuojama individualiai  ir šeimynoje pagal parengtas veiklos programas. Sudaroma galimybė globotiniams (rūpintiniams) įgyti praktinių įgūdžių: mokėjimą apsipirkti parduotuvėje, pasigaminti sau maisto, išplauti indus, skalbti, lyginti ir prižiūrėti savo drabužius, atlikti smulkius remonto darbus, palaikyti švarą gyvenamoje aplinkoje.

 

 

7. Laisvalaikio organizavimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla pagal pomėgius: sporto, meno,  dailės, dramos, darbelių, aerobikos –  šokių, žaidimų, meno raiškos.  Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykų organizavimas į vaikų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jų ribų (koncertai, parodos, diskusijos). Vaikai naudojasi informacijos centru: multi – media įranga, bibliotekėle. Šeimynose įrengtos  kompiuterizuotos vietos, sudaryta galimybė naudotis internetu. Globotiniai (rūpintiniai) gali žiūrėti  televizorių, video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.

8. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba

Pagalba teikiama mažamečiams vaikams, nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.

9. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

Paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal poreikį ir įstaigos galimybes), naudojimosi dušu (maudosi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę), personalo pagalba atliekant asmens higienos (nagų, plaukų kirpimas ir kt.) procedūras. Kūdikiams ir mažamečiams vaikams kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros, kiti vaikai savarankiškai naudojasi dušu pagal poreikį.

 

10. Maitinimas

Maitinimo paslauga paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per dieną. Atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba. Globotiniai (rūpintiniai), padedant darbuotojams, patys gaminasi maistą.

11. Sveikatos priežiūros paslaugos

Kiekvieno globotinio (rūpintinio) sveikatos būklė yra nuolat matoma, pastebima ir vaikas gauna reikalingą pagalbą. Sveikatos profilaktiniai patikrinimai vykdomi remiantis teisės aktų reikalavimais. Yra pasirūpinama, kad kiekvienas globotinis  (rūpintinis) būtų skiepijamas pagal jo amžių ir sveikatos būklę. Aprūpinama medikamentais. Vaikai lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, reikalui esant suteikiama pirmoji medicininė pagalba ir iškviečiamas gydytojas.

 

12. Socialinis darbas, bendravimas

Socialinei globai globotiniui (rūpintiniui) teikti sudaromas ISG planas, kuriame numatoma, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, kurios vaikui bus teikiamos. ISGP rengia socialinę globą teikiantys specialistai ir globotinis (rūpintinis), dalyvaujant VTAS atstovams , seniūnijų socialiniams darbuotojams ir kitiems reikalingiems specialistams. ISGP ne rečiau kaip kas pusę metų, o atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su vaiko sveikatos būkle, jo branda ar poreikiais, nedelsiant yra peržiūrimas, tikslinamas ir papildomas. Bendraujama ir bendradarbiaujama su ugdymo įstaigų ar kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistais bei globotinio (rūpintinio) biologiniais tėvais, globėjais.

 

13. Psichologinė pagalba

Teikiama psichologinė pagalba paramos šeimai centro vaiko globos padalinio globotiniams ( rūpintiniams) jų tėvams (globėjams) bei kitiems paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje dirbantiems specialistams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo, bendradarbiavimo ir kitas problemas.

 

Kainos

Skip to content