Akmenės rajono paramos šeimai centras

PATVIRTINTA

Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus

2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V- 6

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2018 M.

 

Tikslai:

 1. Kurti saugią ir palankią aplinką paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje gyvenantiems globotiniams (rūpintiniams).
 2. Formuoti tinkamas globotinių (rūpintinių) nuostatas, vertybes, ugdyti atsparumą neigiamiems reiškiniams, žalingiems įpročiams.
 3. Skatinti paramos šeimai centro bendruomenės narius aktyviai įsitraukti į prevencines programas (jų kūrimą ir vykdymą).
 4. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, pagalbos teikimą globotiniui (rūpintiniui).

Uždaviniai:

 1. Ištirti globotinių (rūpintinių) negatyvaus elgesio aplinkybes ir prielaidas, vykdyti nuolatinę rizikos grupės vaikų elgesio priežiūrą, stiprinti veiksnius, didinančius globotinių (rūpintinių) atsparumą, ugdyti neigiamą požiūrį į kvaišalus ir jų vartojimą.
 2. Analizuoti globotinių (rūpintinių) elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus globotinių (rūpintinių) elgesio taisyklių pažeidimų atvejus.
 3. Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, puoselėti moralines vertybes.
 4. Ugdyti mąstančią, atsakingą už savo veiksmus bei gebančią įsilieti į visuomenę asmenybę.
 5. Siekti, kad vaiko globos padalinio bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.
 6. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
 7. Organizuoti pagalbą globotiniui (rūpintiniui).
 8. Vykdyti krizių valdymą vaiko globos padalinyje.

 

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Laikas

Vykdytojai ir partneriai

Laukiami rezultatai

VGK VEIKLA

1.       

VGK posėdžių organizavimas

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

VGK nariai

Mažės apraiškos, dėl kurių organizuojami VGK posėdžiai

2.       

Parengti ir teikti rekomendacijas,  konsultacijas darbuotojams darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais globotiniais (rūpintiniais).

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

VGK nariai

Gerės darbas su globotiniais (rūpintiniais) turinčiais specialiųjų ugdymo (si) poreikių.

 

3.       

Kaupti metodinę medžiagą, metodinėse grupėse dalintis gerąja patirtimi dėl darbo su vaikai, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

VGK nariai

Gerės darbinės kompetencijos darbui su vaikais turinčias specialiųjų poreikių.

4.       

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

Gerės pasiruošimas susidarančioms krizinėms situacijoms

5.       

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę vaiko globos padalinio bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

Informuoti reikalingi atstovai apie susidariusią krizinę situaciją.

6.       

Įvertinti vaiko globos padalinio bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoti jos teikimą

Esant krizinei situacijai

VGK pirmininkas

VGK nariai

Suteikta pagalba tiems, kuriems jos reikia esant krizinei situacijai.

7.       

Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais

Pagal galimybes

VGK pirmininkas

VGK nariai

Gerės darbuotojų pasiruošimas krizinėms situacijoms.

8.       

Globotinių (rūpintinių) savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas.

 

Nuolat

Šeimynos socialiniai darbuotojai.

Gerės vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžiai.

9.       

Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Nuolat

Šeimynos socialiniai darbuotojai, bendruomenės slaugytoja.

Gerės vaikų sveikatos ugdymas

10.   

Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę programos įgyvendinimas.

Nuolat

Šeimynos socialiniai darbuotojai.

Gerės vaikų integracija į visuomenę.

11.   

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa.

 

Šeimynos socialiniai darbuotojai, bendruomenės slaugytoja.

Gerės vaikų lytiškumo supratimas ir pasiruošimas šeimai.

12.   

Naujai atvykusių vaikų adaptacijos sunkumai:

-individualūs pokalbiai-konsultacijos;

-situacijų analizė.

Pagal poreikį

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytoja.

Sukurti globotiniui (rūpintiniui) palankias bei jam priimtinas gyvenimo sąlygas

13.   

Supažindinimas (priminimas) globotinių (rūpintinių) su vidaus tvarkos, elgesio taisyklėmis.

Pagal poreikį

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytoja

Supažindinti globotinius (rūpintinius) su įstaigoje galiojančiomis taisyklėmis.

14.   

Informacijos apie prevencinę veiklą sklaida internetiniame puslapyje.

Nuolat

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai.

Informuoti apie VGK prevencinio darbo veiklą.

PREVENCINĖ VEIKLA

 

15.   

Prevencinė paskaita tema „Prekyba žmonėmis“.

Kovo mėn.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)

Globotiniai (rūpintiniai) sužinos apie prekybą žmonėmis, tykančius pavojus, pasekmes, bei atsargų bendravimą su nepažįstamais žmonėmis.

16.   

Paskaita apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą, prevenciją. Atliekamos praktinės užduotys.

Kovo mėn.

Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, socialinė darbuotoja I. Puzaraitė.

Vaikai

sužinos apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą žmogaus organizmui.

 

17.   

Paskaita „Lytiniu keliu plintančios ligos“.

Kovo mėn.

Bendrosios praktikos slaugytoja, Akmenės visuomenės sveikatos biuro specialistai

Paaugliai sužinos apie lytinį gyvenimą, nepageidaujamą nėštumą, siekiama supažindinti su lytiškai plintančiomis ligomis ir

jų profilaktika.

18.   

Mokomoji prevencinė pamoka: „PATYČIOMS – STOP! – sukurk gerumo medį”

Kovo mėn.

Akmenės rajono bendruomenės pareigūnė Aušrinė Šarauskienė, socialinės darbuotojos J. Jonušienė ir N. Narščiuvienė

 

Globotiniai (rūpintiniai) komandinio darbo metu galės išreikšti savo nuomonę apie smurtą, patyčias, tolerantiškumą.

19.   

Paskaita berniukams apie asmens higieną, lytiškumą.

Gegužės mėn.

Bendrosios praktikos slaugytoja

Supažins su žmogaus anatominėmis- fiziologinėmis lyties problemomis, lyties higiena.

20.   

Mokomoji prevencinė pamoka: „PATYČIOMS – STOP! – diskusija apie patyčias”

Gegužės mėn.

Socialinės darbuotojos   J. Jonušienė ir N. Narščiuvienė

Globotiniai (rūpintiniai) sužinos kaip reaguoti į esamu laiku vykstančias patyčias, pagalbą skriaudžiamiems vaikams.

21.   

Saugaus eismo valandėlė  mažiesiems ir pradinių klasių mokiniams (kelio ženklai, saugaus eismo taisyklės, animacija).

Gegužės  mėn.

Socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

Pagrindinių kelio ženklų ir saugaus eismo taisyklių pakartojimas, filmukų apie saugų eismą peržiūra.

 

22.   

,,Gyvenvietėje ir užmiesčio keliu važiuok saugiai“ 13-17 metų paaugliams. (kelių eismo taisyklių pakartojimas, praktinė išvyka dviračiais).

Birželio mėn.

Socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

Pagrindinių kelio ženklų ir saugaus eismo taisyklių pakartojimas ir įtvirtinimas praktiškai.

23.   

Skaitoma pasaka apie Karalių Tabaką. Informacijos apdorojimas vaikų piešiniais. Piešinių parodėlė.

Birželio mėn.

Akmenės rajono paramos šeimai centras. Socialinės darbuotojos Irena Puzaraitė ir Erika Rakickaitė

Globotiniai (rūpintiniai)

sužinos apie tabako žalą, sukeliamas ligas.

24.   

Paskaita mergaitėms apie asmens higieną, lytiškumą.

Rugpjūčio mėn.

Bendrosios praktikos slaugytoja

Supažins su žmogaus anatominėmis- fiziologinėmis lyties problemomis, lyties higiena.

25.   

Paskaita apie narkotikų vartojimą.

Rugpjūčio mėn.

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

Vaikai sužinos apie narkotikų žalą, sukeliamas ligas.

26.   

Prevencinio filmo pristatymas

„Prekyba žmonėmis“

Rugsėjo mėn.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė

Globotiniai (rūpintiniai) susipažins su realiomis gyvenimo situacijomis, nes filmas yra paremtas tikrais faktais.

27.   

Mokomoji prevencinė pamoka: „PATYČIOMS – STOP! – anoniminė vaikų ir darbuotojų apklausa”.

Spalio mėn.

Socialinės darbuotojos   J. Jonušienė ir N. Narščiuvienė

Apklausos analizė padės suvokti esamą patyčių ir smurto lygį įstaigoje.

28.   

Paskaita „Sveikas vaikas, sveika mityba – sveika visuomenė“

Lapkričio mėn.

Bendrosios praktikos slaugytoja, Akmenės visuomenės sveikatos biuro specialistai

Vaikai susipažins, kad sveikatą stiprinanti mityba- vaiko sveikatos pagrindas. Ji lemia fizinę ir protinę vaiko raidą, turi įtakos imunitetui, darbingumui, savijautai, mokymuisi. Kad vaikai augtų sveiki, reikia neužmiršti rūpintis ir vaikų regėjimu, bei taisyklinga laikysena. Svarbus laiko prie kompiuterio ribojimas.

29.   

Valstybinio psichikos sveikatos centro filmų apie alkoholį peržiūra. Diskusija.

Lapkričio mėn.

Socialinės darbuotojos Irena Puzaraitė ir Erika Rakickaitė

Vaikai sužinos apie alkoholio žalą, sukeliamas ligas ir pasekmes.

30.   

Mokomoji prevencinė pamoka: „PATYČIOMS – STOP!”

Gruodžio mėn.

Policijos atstovai, vaikų teisių specialistai, psichologas, socialinės darbuotojos   J. Jonušienė ir N. Narščiuvienė

Globotiniai (rūpintiniai) sužinos apie galimas smurto rūšis, atpažinimo galimybes, bei mokymosi metu skatinama vaikus bendrauti.