Akmenės rajono paramos šeimai centras

PATVIRTINTA

Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus

2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V- 2

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2019 M.

 

Tikslai:

 1. Kurti saugią ir palankią aplinką paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje gyvenantiems globotiniams (rūpintiniams).
 2. Formuoti tinkamas globotinių (rūpintinių) nuostatas, vertybes, ugdyti atsparumą neigiamiems reiškiniams, žalingiems įpročiams.
 3. Skatinti paramos šeimai centro bendruomenės narius aktyviai įsitraukti į prevencines programas ( jų kūrimą ir vykdymą).
 4. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, pagalbos teikimą globotiniui ( rūpintiniui).

Uždaviniai:

 1. Ištirti globotinių (rūpintinių) negatyvaus elgesio aplinkybes ir prielaidas, vykdyti nuolatinę rizikos grupės vaikų elgesio priežiūrą, stiprinti veiksnius, didinančius globotinių (rūpintinių) atsparumą, ugdyti neigiamą požiūrį į kvaišalus ir jų vartojimą.
 2. Analizuoti globotinių (rūpintinių) elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus globotinių ( rūpintinių) elgesio taisyklių pažeidimų atvejus.
 3. Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, puoselėti moralines vertybes.
 4. Ugdyti mąstančią, atsakingą už savo veiksmus bei gebančią įsilieti į visuomenę asmenybę.
 5. Siekti, kad vaiko globos padalinio bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.
 6. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
 7. Organizuoti pagalbą globotiniui (rūpintiniui).
 8. Vykdyti krizių valdymą vaiko globos padalinyje.

 

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Laikas

Vykdytojai ir partneriai

Laukiami rezultatai

VGK VEIKLA

1.       

VGK posėdžių organizavimas

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

VGK nariai

Mažės apraiškos, dėl kurių organizuojami VGK posėdžiai

2.       

Parengti ir teikti rekomendacijas,  konsultacijas darbuotojams darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais globotiniais (rūpintiniais).

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

VGK nariai

Gerės darbas su globotiniais (rūpintiniais) turinčiais specialiųjų ugdymo (si) poreikių.

 

3.       

Kaupti metodinę medžiagą, metodinėse grupėse dalintis gerąja patirtimi dėl darbo su vaikai, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

VGK nariai

Gerės darbinės kompetencijos darbui su vaikais turinčias specialiųjų poreikių.

4.       

 

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

Formuosis reikiami įgūdžiai susidarančioms krizinėms situacijoms spręsti.

5.       

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę vaiko globos padalinio bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

Informuoti reikalingi atstovai apie susidariusią krizinę situaciją.

6.       

Įvertinti vaiko globos padalinio bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoti jos teikimą

Esant krizinei situacijai

VGK pirmininkas

VGK nariai

Suteikta pagalba tiems, kuriems jos reikia esant krizinei situacijai.

7.       

Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais

Pagal galimybes

VGK pirmininkas

VGK nariai

Gerės darbuotojų pasiruošimas krizinėms situacijoms.

8.       

Globotinių (rūpintinių) savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas.

 

Nuolat

Šeimynos socialiniai darbuotojai.

Gerės vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžiai.

9.       

Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Nuolat

Šeimynos socialiniai darbuotojai, bendruomenės slaugytoja.

Gerės vaikų sveikatos ugdymas.

10.   

Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę programos įgyvendinimas.

Nuolat

Šeimynos socialiniai darbuotojai.

Gerės vaikų socializacija ir integracija į visuomenę.

11.   

 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa.

 

Šeimynos socialiniai darbuotojai, bendruomenės slaugytoja.

Gerės vaikų lytiškumo supratimas ir pasiruošimas šeimai.

12.   

Naujai atvykusių vaikų adaptacijos sunkumai:

-individualūs pokalbiai-konsultacijos;

-situacijų analizė.

Pagal poreikį

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai,

psichologas,

bendrosios praktikos slaugytoja.

Sukurti globotiniui (rūpintiniui) palankias bei jam priimtinas gyvenimo sąlygas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

13.   

Supažindinimas (priminimas) globotinių (rūpintinių) su vidaus tvarkos, elgesio taisyklėmis.

Pagal poreikį

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytoja

Supažindinti globotinius (rūpintinius) su įstaigoje galiojančiomis taisyklėmis.

14.   

Informacijos apie prevencinę veiklą sklaida internetiniame puslapyje.

Nuolat

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai,

psichologas.

Informuoti apie VGK prevencinio darbo veiklą.

PREVENCINĖ VEIKLA

 

15.   

 

Filmo „TAVO PASIRINKIMAI“ peržiūra ir filmo aptarimas.

Diskusija: „MANO PASIRINKIMAI“

Vasario mėn.

Socialinė darbuotoja Jūratė   ir psichologė Vilma Suodienė

Filmas skirtas alkoholio ir narkotikų prevencijai. Globotiniai (rūpintiniai) turės galimybę suprasti kokie yra svarbūs jų pačių pasirinkimai.

16.   

Smurto prevencijai.

Grupė paaugliams: „Konfliktų sprendimo menas“ (5-6 susitikimai)

Vasario – Balandžio  mėn.

Psichologė Vilma Suodienė

Paaugliai turės galimybę geriau pažinti save, suprasti kaip jie sprendžia konfliktus ir atrasti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo galimybių.

 

 

17.   

 

Dailės ir žaidimų terapijos įtaka vaikų elgesiui

 

 

 

vasario mėn.

Socialinė darbuotoja Nijolė Narščiuvienė ir psichologė Rima Mokusienė

Globotiniams (rūpintiniams) fraktalų piešimas padės susivokti savo jausmuose bei elgesyje.

18.   

 

Lytiškumo ugdymo reikšmė lytinio tapatumo formavimuisi ir lytinei elgsenai

2019 m.

I ketvirtyje

Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Jurkevičienė

Padėti jaunimui atrasti savo kaip vyro ir moters tapatybę, suteikti žinių apie lytinį brendimą; suteikti visuminį požiūrį į draugystę, meilę; padėti išvengti lytiniu keliu plintančių ligų, paauglių nėštumo.

19.   

 

Programa „LINAS“

Ši programa skirta darbui su vaikais iš šeimų, kuriose tėvai girtauja ar svaiginasi kitais narkotikais.

 

(Darbas grupėje 8-10 susitikimų).

 

 

Kovo – gegužės mėn.

 

Psichologė Vilma Suodienė

Padėti vaikui geriau suprasti save ir gyvenimą; padėti vaikui išsipasakoti, pasidalinti savo patirtimis; padėti vaikui pažinti ir išgyventi savo jausmus.

20.   

„Aš saugus kelyje“ – saugaus eismo popietė vaikams iki 12 metų (pokalbis ir praktinė veikla).

Balandžio mėn.

Socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

 

Pagrindinių kelio ženklų ir saugaus eismo taisyklių pakartojimas ir įtvirtinimas praktiškai.

21.   

 

Trumpametražių filmukų pristatymas, informacijos pateikimas, bei diskusijos prevencine tema: „PREKYBA ŽMONĖMIS“

Gegužės mėn.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė

Globotiniai (rūpintiniai) sužinos apie prekybą žmonėmis, tykančius pavojus, pasekmes, bei „atsargų“ bendravimą su nepažįstamais žmonėmis.

22.   

 

Elektroninės patyčios. Ar žinai kaip jas sustabdyti?

Trumpametražinio filmuko „Virtualioje erdvėje bendrauk saugiai“ peržiūra ir diskusija.

 

Gegužės mėn.

Socialinė darbuotoja   Jovita Jonušienė  

Globotiniai (rūpintiniai) išsiaiškins kokie gali būti elektroninių patyčių padariniai, kaip reikėtų reaguoti į įvairias patyčias. Supras, kad už įžeidinėjimus ir apsimetinėjimą kitu asmeniu elektroninėje erdvėje gali būti baudžiama.

23.   

 

Apsilankymas AGAPAO reabilitacijos centre (Ventos g. 22, Romučių kaimas, Šiaulių rajonas)

Birželio mėn.

AGAPAO reabilitacijos centras.

 Socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė, psichologė Vilma Suodienė

Vaikai sužinos apie narkotikų žalą, sukeliamas ligas.

24.   

Renginys skirtas rugpjūčio 8 d. “Draugystės dienai”.

 

Draugystės piešinys: “Mes visi esame draugai”.

 

Vakare diskoteka: “Just dance”.

Rugpjūčio mėn.

Socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė

Globotiniai (rūpintiniai) mokysis tinkamo tarpusavio bendravimo. Mokysis sakyti gražius žodžius vienas kitam.

25.   

 

Sveikatos šaltinis – sveika mityba

2019 m.

I ketvirtyje

Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Jurkevičienė

Išsiaiškinti vaikų mitybos įpročius, suteikti kuo daugiau žinių apie sveiką mitybą, jos naudą sveikatai; ugdyti sveikos mitybos įpročius.

26.   

„Ką aš žinau apie saugų eismą“ žinių patikrinimas. Klausimynas 13 – 17 metų paaugliams.

Rugsėjis mėn.

Socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

 

Paaugliai pasitikrins savo turimas žinias apie saugų eismą kelyje.

27.   

Renginys: „Laiškas draugui“ skirtas lapkričio 16 d. minimai tarptautinei tolerancijos dienai.

Renginio metu kursime laišką, skirtą priešingos lyties asmeniui.

Vakare draugiška diskoteka.

 

Lapkričio  mėn.

Socialinė darbuotoja Nijolė Narsčiuvienė

Globotiniai (rūpintiniai) mokysis gerumo, draugiškumo vienas kito atžvilgiu nepaisant lyties ar kitokių įsitikinimų.

28.   

Plakatų darymas prevencine tema: „Prekyba žmonėmis“

Lapkričio mėn.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė

Minčių raiška per kūrybą prekybos žmonėmis tema.

29.   

Saugus elgesys ant ledo.

 Gruodžio mėn.

Socialinis darbuotojas Virginijus Pocius;

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Globotiniai (rūpintiniai)

sužinos kada galima lipti ant ledo ir kaip elgtis ištikus nelaimei.

 

Ankstesnių metų veiklos planai:

VGK planas 2018