Akmenės rajono paramos šeimai centras

PATVIRTINTA

Akmenės rajono vaikų globos namų direktoriaus

2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-10

 

AKMENĖS RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

VEIKLOS PROGRAMA

2014 m.

 

V I Z I J A

Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namai – tai rajono visuomenės poreikius tenkinantys globos namai, dirbantys vaiko gerovei ir teikiantys aukštos kokybės socialines paslaugas, siekiantys institucinę vaiko globos sistemą paversti sistema, kurioje visokeriopai stengiamasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus. Tai namai, kurie sugeba parengti dorus globotinius darbui, socialinei adaptacijai, integruoti vaikus į visuomenę, paruošiant juos savarankiškam gyvenimui.

M I S I J A

Vaikų globos namų misija – tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių

vaikų poreikius, atstovauti ir ginti globotinių (rūpintinių) teises bei interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kurioje globotiniai (rūpintiniai) realizuotų save.

VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI:

– sudaryti globotiniui (rūpintiniui) artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

– užtikrinti globotiniui (rūpintiniui) teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;

– formuoti asmenybę, išreiškiančią savo individualius gebėjimus, mąstančią, atsakingą už savo veiksmus, įsiliejančią į visuomenę, pasitikinčią savimi – paruoštą visaverčiam gyvenimui;

– užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

– įtraukti tėvus, giminaičius, laikinuosius globėjus padėti vaikams įveikti

socializacijos sunkumus;

– stiprinti globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvaciją;

– išmokyti globotinius (rūpintinius) sveikai gyventi.

VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI:

PRIEMONĖS:

F I L O S O F I J A

Naujai užgimęs žmogus ne iš karto tinka savo gyvenimo uždaviniams ir tikslams

tarnauti. Tarp jo gimimo ir pilnojo paruošimo, bei pasiruošimo gyvenimo uždaviniams, praeina ne mažas augimo – brendimo tarpas, kuris gali būti trumpesnis ar ilgesnis pagal tai, kokių polinkių ir dovanų yra jo prigimtyje įdiegta, kokiomis aplinkybėmis jis auga, bręsta, ir kokiems uždaviniams likimas jį skiria.

St. Šalkauskis

Rinktiniai raštai, 1 knyga.

 

VIDINĖ APLINKA, IŠTEKLIAI

 

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

 

* Globos namai įsikūrė naujose, tam pritaikytose patalpose.

* Saugios ir sveikos aplinkos globotiniui (rūpintiniui) užtikrinimas.

* Globos namų materialinė bazė atitinka higienos reikalavimus.

* Vaikų globos namuose dirba kvalifikuota socialinių darbuotojų komanda.

*Globotinių (rūpintinių) priežiūra organizuojama šeimyniniu principu.

* Teikiamų paslaugų efektyvumas.

* Darbuotojų ir vaiko bei jo tėvų, globėjų santykiai grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo pagrindu.

* Nusistovėjusios tradicijos.

* „Dėkinga“ lauko teritorija.

* Stiprūs ryšiai su socialine kultūrine aplinka – ypač su ugdymo įstaigomis.

* Sistemingai vaikai ruošiami savarankiškam gyvenimui, formuojami darbiniai įgūdžiai, ugdomi sveikos gyvensenos, kultūringo elgesio bei bendravimo įgūdžiai, lytinis švietimas, vykdomas profesinis orientavimas.

* Socialinių darbuotojų profesinis tobulėjimas.

* Racionalus materialinių ir finansinių išteklių naudojimas.

* Nedidelė personalo kaita.

 

 

* Per maža globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvacija.

* Ieškoma, bet nerandama psichologo.

 

* Globotinių (rūpintinių) polinkis pažeidinėti globos namų vidaus tvarkos taisykles.

* Globotinių (rūpintinių) polinkis žalingiems įpročiams.

* Trūksta globotinių (rūpintinių) bendravimo kultūros, asmeninės atsakomybės, tvarkingumo, vertybės ir bendruomenės sampratų, nesugebėjimas priimti tinkamus sprendimus, žema savigarba.

*Globotinių (rūpintinių) nenoras padėti suaugusiems, padėti vieni kitiems, padėti ir pamokyti jaunesnius.

*Socialinių darbuotojų nedalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

 

 

 

 

 

 

IŠORINĖ APLINKA, VEIKSNIAI

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

* Projektinės veiklos vystymo galimybės.

* Bendravimo su vaikų tėvais ir globėjais kokybės gerinimas.

* Visuomenės informavimas apie vaikų globos namuose vykdomą veiklą.

* Stiprinti globotinių (rūpintinių) atsakomybę ir iniciatyvą, įtraukiant juos į įvairius namų ruošos darbus.

* Teikti profesinio orientavimo paslaugas.

*Sudaryti sąlygas globotiniams (rūpintiniams) lavinti darbinius įgūdžius.

*Globotinius (rūpintinius) mokyti naudotis buitine technika, reikalinga savarankiškų įgūdžių lavinimui.

*Pasitelkiant įvairesnius, efektyvesnius metodus ruošti globotinius (rūpintinius) savarankiškam gyvenimui ir bendradarbiauti su kitomis įstaigomis.

*Tobulinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei socialine kultūrine aplinka.

*Pasitelkti išorinių specialistų pagalbą.

*Padėti globotiniams (rūpintiniams) spręsti jiems iškilusias problemas ugdymo įstaigose ir vaikų globos namuose.

*Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

* Kvalifikacijos kėlimas.

 

* Negatyvi, neigiama visuomenės ir vaikų nuostata į vaikų globos namus.

 

* Į vaikų globos namus ateinančių vaikų socialinis ir pedagoginis apleistumas, higienos įgūdžių neturėjimas.

 

*Globotinių (rūpintinių) žalingų įpročių turėjimas.

 

* Globotinių (rūpintinių) netolerancija, abejingumas, elgesio, kultūros blogėjimas.

 

* Aktualių, vaikų globos namų specifiką atitinkančių, kvalifikacijos tobulinimo programų šalies kvalifikacijos tobulinimo institucijose trūkumas.

 

AKMENĖS RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TARYBA

Akmenės rajono vaikų globos namų tarybos sudėtis:

 1. Virginijus Pocius – pirmininkas;
 2. Ieva Kontenienė – sekretorius;
 3. Vaida Burneikienė – narys;
 4. Laima Stankuvienė – narys;
 5. Angelė Nacienė – narys;
 6. Irena Patašienė – narys;
 7. Vidmantė Butnoriūtė – narys;
 8. Deimantė Jarašūnaitė – narys;
 9. Deimena Simijonkaitė – narys.

AKMENĖS RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2014 M.

TIKSLAS: aktyviai dalyvauti vaikų globos namų bendruomenės gyvenime, padėti spręsti iškilusias problemas.

UŽDAVINIAI: Teikti pasiūlymus dėl gyvenimo kokybės gerinimo globos namuose (mitybos, buities gerinimo klausimai, naujų idėjų siūlymas).

Padėti organizuoti ir ruošti įvairius renginius, šventes, laisvalaikį.

Organizuoti pokalbius, popietes, valandėles aktualiomis vaikams patyčių, paauglystės, įvaikinimo, savarankiško gyvenimo, grįžimo į biologinę šeimą temomis.

Eil. Nr.

Tema

 

Data

 

1.

Supažindinimas su globos namų veiklos programa 2014 metams ir patvirtinimas.

Ataskaitos už 2013 metus patvirtinimas.

Kursų, seminarų, konferencijų pasirinkimas.

sausis

2.

Kas yra patyčios.? (Kuo galiu padėti vaikui jeigu jis patiria patyčias)

 

Socialinės globos normų įgyvendinimas – pasiruošimas licencijavimui.

Kursų ,seminarų, konferencijų medžiagos perteikimas

gegužė

3.

Paauglystė – ypatingas amžius.

 

Kursų ,seminarų , konferencijų medžiagos perdavimas

rugsėjis

4.

Svarbiausi vaiko interesai ( įvaikinimas, globa, savarankiškas gyvenimas, grįžimas į biologinę šeimą).

 

2014 metų veiklos programos įgyvendinimo analizė, gairės 2015 metams.

Kursų ,seminarų, konferencijų medžiagos perteikimas.

lapkritis

 

 

METODINĖS VEIKLOS TOBULINIMAS

Tikslas: siekti nuolatinio socialinių darbuotojų darbo atsinaujinimo ir geresnės darbo kokybės per 2014 metus.

Uždaviniai:

 1. Perteikti ir realizuoti vertingą socialinių darbuotojų darbo patirtį.
 2. Mokytis įvertinti kitus ir įvertinti save.
 3. Skatinti socialinių darbuotojų kūrybiškumą.
 4. Nuolat analizuoti, tirti ir apibendrinti veiklos vyksmo bei buvimo problemas. Įsivertinti.

 

METODINĖS VEIKLOS PRINCIPAI

 1. Laisvanoriškumas.
 2. Demokratiškumas.
 3. Bendradarbiavimas.
 4. Koordinavimas.
 5. Orientavimasis į analizę ir savianalizę.

 

METODINIO DARBO KRYPTYS

1. Kvalifikacijos kėlimas:

1.1. kursai,

1.2. seminarai,

1.3. metodiniai užsiėmimai.

2. Saviugda:

2.1. savišvieta,

2.2. keitimasis informacija,

2.3. keitimasis priemonėmis,

2.4. atviri renginiai.

Metodinės veiklos programa

Eil. Nr.

Tema

Data

1. METODINIS PASITARIMAS  
  PRANEŠIMAS. Vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, socialinių įgūdžių formavimas (pranešėjos soc. darbuotojos: Aušra Jurkuvėnaitė ir Nijolė Narščiuvienė).

PRAKTIKA: socialinių įgūdžių įvertinimas, anketavimo metodu.

2014 m. balandis

2.METODINIS PASITARIMAS PRANEŠIMAS. Patyčių suvokimas ir raiškos ypatumai tarp vaikų globos namų globotinių (rūpintinių) (pranešėjos soc. darbuotojos: Ieva Kontenienė ir Erika Rakickaitė)

 

PRAKTIKA: anketavimas ir anketų analizė.

2014 m. gegužė

3.METODINIS PASITARIMAS PRANEŠIMAS. Bausmės, jų rūšys, taikymo metodai (pranešėjos soc. darbuotojos: Aurelija Lukė ir Sigita Basytė).

 

PRAKTIKA: anketavimas ir anketų refleksija.

2014 m. rugsėjis

4.METODINIS PASITARIMAS PRANEŠIMAS. Relaksacijos ir atsipalaidavimo pratimų įtaka vaikų gyvenime (pranešėjai soc. darbuotojai: Virginijus Pocius ir Greta Niciuvienė).

 

PRAKTIKA: praktiniai relaksacijos ir atsipalaidavimo pratimai.

2014 m. lapkritis

 

 

GLOBOS NAMŲ 2014 METŲ VAIKŲ KOMITETO NARIAI:

 

 1. Deimantė Jarašūnaitė – pirmininkas;
 2. Vidmantė Butnoriūtė – pirmininko pavaduotojas, sekretorius;
 3. Deimena Simijonkaitė – atsakinga už globotinių (rūpintinių) renginių organizavimą;
 4. Tomas Čukas – atsakingas už sporto švenčių ir diskotekų organizavimą;
 5. Vakaris Kuprijanovas– atsakingas už globos namų aplinkos tvarkymo organizavimą.

 

VAIKŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS

 

Nr.

Renginys

Data

1.

Globotinių ir darbuotojų sveikinimas gimimo dienos proga. 2014 m. – nuo sauso mėn.

2.

Švaros ir tvarkos palaikymas globos namuose. (Komiteto nariai eis per kambarius ir rašys vertinimo balus) Nuolat

3.

Pagalba naujai atvykusiems vaikams. (Padėsim apsiprasti naujuose namuose ir bandysim palaikyti šiltus santykius) Nuolat

4.

Aplinkos tvarkymas Nuolat

5.

Šv. Valentino dienos organizavimas. 2014-02-14

6.

Kino vakaras. Savaitgaliais

7.

„Madų“ ir „Talentų“ šou 2014-03-20 ir 2014-03-25

8.

Juokų arba melagių diena. 204-04-01

9.

Velykų šventė. 2014-04-20

10.

Padėti spręsti žalingų įpročių problemą. 2014 m. gegužė

11.

Renginys „Prajuokink mane“ 2014- 05-20

12.

Bendras globotinų ir darbuotojų susirinkimas. 2014- 05-26

13.

Padėti organizuoti „ Vaikų gynimo diena“ 2014-06-01

14.

„Šaškių varžybos.“ 2014- 07-10

15.

„Teniso varžybos“ 2014-08-27

16.

Ruošimasis Rugsėjo pirmosios šventei. 2014-08-31

17.

Vakaro diskotekos Savaitgaliais (penktadieniais)

18.

Rinkimai „Gražiausia , tvarkingiausia šeimyna“. 2014 m. lapkritis

19.

Apleistų kapelių tvarkymas. 2014 m. lapkritis

20.

Atvirų durų diena. 2014 m. gruodis

 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų posėdžiai

Eil. Nr.

Tema

Data

1. Globotinių (rūpintinių) asmens bylų tvarkymas, ISG planų rašymas ir pokyčių fiksavimas.

Teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybės gerinimas.

 

2014-02-26

2.Globos namų globotinių (rūpintinių) problemos, iškylančios lankant Akmenės gimnazijos Kivylių skyrių. Problemų priežastys, jų šalinimo būdų aptarimas kartu su Akmenės gimnazijos administracija ir Kivylių skyriaus pedagogais.

2014-04-11

3.Globotinių (rūpintinių) savarankiškumo ir mokymosi motyvacijos skatinimas.

 

Šeimynų soc. darbuotojai pateikia informaciją apie globotinių (rūpintinių) bendravimą su biologine šeima, artimais giminaičiais, kitų institucijų darbuotojai (mokykla, darželis, VTS ir kt.).

Kursų, seminarų medžiagos aptarimas.

 

2014 m. rugsėjo mėn.

4.2014 metų veiklos programų įgyvendinimo analizė, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 2015 metams.

 

Kursų, seminarų medžiagos aptarimas.

 

2014 m. gruodžio mėn.

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR UGDYMO PROGRAMA

 

Eil. Nr.

Tema

I Teikti socialines paslaugas:

1. Socialinį darbą organizuoti pagal individualų vaiko socialinių paslaugų teikimo planą.

2. Teikti globotiniams (rūpintiniams) šias socialines paslaugas:

– informavimo,

– konsultavimo,

– tarpininkavimo ir atstovavimo,

– apgyvendinimo,

– kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.),

– darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

– laisvalaikio organizavimas,

– asmens higienos paslaugos,

– maitinimo paslaugos.

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.IITeikti ugdymo paslaugas:

 1. Organizuoti vaikų ugdymą pagal amžių.
 2. Sudaryti galimybes gauti ugdymo paslaugas Akmenės gimnazijoje, Akmenės gimnazijos Kivylių skyriuje, Dabikinės specialiojoje mokykloje, Šiaulių profesinio rengimo centre, Akmenės muzikos mokykloje.
 3. Skatinti globotinius (rūpintinius) dalyvauti globos namuose organizuojamuose užsiėmimuose (siuvimo, mezgimo, meninės savivaiškos, sporto ir kt.).

IIIUgdyti darbinius įgūdžius:

 1. Mokyti rūpintinius spręsti profesijos pasirinkimo problemas:

 

RYŠIŲ SU VISUOMENE IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS PROGRAMA

 

Priemonė

Veiklos tikslas

Atsakingi asmenys

Veiklos būdai

Bendrauti ir bendradarbiauti su savivaldybės institucijomis. Palaikyti ryšį su savivaldybės administracija. Direktorė,

direktorės pavaduotoja socialiniam darbui S. ZentelienėParuošti ataskaitas apie įstaigos veiklą, finansines ataskaitas, bendradarbiauti vaikų globos klausimais.Bendrauti ir bendradarbiauti su rajono ir kitomis, kuriose mokosi vaikai, ugdymo įstaigomis.Palaikyti glaudų ryšį, sprendžiant globotinių ugdymo problemas.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojaiLankytis ugdymo įstaigose, kartu su pedagogais spręsti iškilusias problemas.Bendravimas su žiniasklaida: informaciniai pranešimai apie globos namus, gerosios darbo patirties sklaida.Informuoti visuomenę apie globos namų veiklą.Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo specialistėStraipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje.Bendradarbiauti su rajono ir Šiaulių, Vilniaus ir Kauno miesto medikais.Spręsti globotinių sveikatos problemas.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, slaugytojaLankytis gydymo įstaigose, esant reikalui paguldyti globotinius gydymui, atlikti globotinių sveikatos patikrinimus.Bendradarbiauti su Psichikos sveikatos centro darbuotojais.Spręsti globotinių psichinės sveikatos problemas.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, slaugytoja.Esant reikalui vykti į Psichikos sveikatos centrą, kreiptis specialistų pagalbos, guldyti vaikus į ligoninę gydymui.Bendrauti ir bendradarbiauti su kaimo bendruomene.Organizuoti šventes, susitikimus su bendruomenės nariais, rašyti bendrus projektus paramai gauti.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistėDalyvauti šventėse, kviesti į savo organizuojamas šventes, talkininkauti aplinkos tvarkymo darbuose, projektinėje veikloje.Rėmėjų paieška, bendradarbiavimas.Supažindinti rėmėjus su globos namų veikla, problemomis, siekti jų pagalbos.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistėPropaguoti altruistinį požiūrį į pagalbą artimui ir tikslingai panaudoti gautas lėšas. Teikti rėmėjams ataskaitas apie lėšų panaudojimą, organizuoti Padėkos dienas.Bendravimas ir bendradarbiavimas su policijos pareigūnais.Vykdyti prevencinį darbą, spręsti problemas, iškylančias dirbant su linkusiais į nusikaltimus globotiniais.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojaiKviesti pareigūnus pravesti pokalbius – diskusijas pagal sudarytą planą. Kviesti atvykti iškilus problemoms. Bendradarbiauti vykdant prevencines programas.Ryšiai su kitomis panaušaus profilio įstaigomis – gerosios patirties skleidimas ir priėmimas.Dalintis gerąja patirtimi, sudaryti sąlygas globotiniams bendrauti, plėsti akiratį.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojaiBendrauti su Žagarės, Kuršėnų, Mažeikių, Kelmės, Raseinių globos namais. Kviesti globos namų darbuotojus ir vaikus lankytis bendrose šventėse, renginiuose, patiems vykti į kitus globos namus. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. Bendrauti ir bendradarbiauti su VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centru.Dalintis gerąja patirtimi.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojaiKviesti į globos namuose organizuojamus renginius, Atvirų durų dieną, daryti bendrus darbelius, dalintis gerąja patirtimi.

 

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA

 

Eil. Nr.

TURINYS

1. Globotinių (rūpintinių) mokymasis Akmenės gimnazijoje, Akmenės gimnazijos Kivylių skyriuje, Dabikinės specialiojoje mokykloje, Šiaulių profesinio rengimo centre ir kitose mokymosi įstaigose.
2. Globotinių (rūpintinių) individualių gebėjimų ugdymas:

– muzikos mokykla;

– popamokinės veiklos būreliai gimnazijoje;

– veikla globos namuose.3.Aktyvus rajono renginių lankymas, esant galimybei – ir respublikos.4.Susitikimai su kitų vaikų globos namų vaikais:

– Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų;

– Žagarės socialinių paslaugų centro;

– Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų;

– Akmenės gimnazijos Kivylių skyriaus.5.Bendravimas su kaimo bendruomenės vaikais.6.Globotinių (rūpintinių) lankymasis ir viešėjimas pas nuolat Lietuvos respublikoje gyvenantį fizinį asmenį.7.Dalyvavimas konkursuose, varžytuvėse, šventėse, parodose rajone ir respublikoje.8.Vasaros poilsis vaikų poilsio stovyklose.9.Ekskursijos po rajoną ir respubliką.10.Dalyvavimas įstaigos ir rajono tvarkymo talkose.

 

VIDAUS KONTROLĖS VEIKLOS PROGRAMA

Eil. Nr.

Priemonė

Uždaviniai

Atsakingi asmenys

1. Taupumo programos vykdymas. Pasiekti optimaliausių taupymo rezultatų. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, ūkvedė
2. Vaikų mityba. Siekti, kad vaikų mityba būtų koloringa ir atitiktų higienos reikalavimus. Vaikų globos namų direktorė, dietistė
3. Bendradarbiavimas su mokyklų ir darželio pedagogais. Žinoti mokymosi ir elgesio rezultatus, nuolat siekti geresnių rezultatų. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui
4. Dienos ritmo laikymasis. Laikytis vidaus tvarkos taisyklių. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, slaugytoja
5. Globotinių ( rūpintinių) užimtumo veiklos plano vykdymas. Siekti, kad užsibrėžti tikslai būtų gyvendinti. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui
6. Globos namų šeimynų veiklos planų vykdymas. Siekti, kad suplanuoti renginiai būtų vykdomi. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui
7. Individualių socialinės globos planų peržiūros. Siekti, kad ISGP būtų laiku patikslinami ir peržiūrimi. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui
8. Aptarnaujančio personalo darbo kontrolė. Kontroliuoti kaip vykdomos pareiginiuose nuostatuose aprašytos funkcijos. Vaikų globos namų direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui

9.Sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymas.Nuolat domėtis vaikų higienos įgūdžių ugdymu bei įstaigos higienine būkle.Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, slaugytoja10.Globotinių (rūpintinių) asmens bylų sudarymas ir tvarkymas.Užtikrinti reikiamų dokumentų bylose sukaupimą ir suregistravimą.Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui11.Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.Skatinti socialinius darbuotojus kelti kvalifikaciją.Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui

 

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ

UGDYMO PROGRAMA

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys
1. Sukurti savarankiškų įgūdžių formavimąsi užtikrinančią aplinką. 1.1. Trūkstamo inventoriaus įsigijimas. Vaikų globos namų ūkvedė
  1.2. Organizuoti šeimynose maisto gaminimą ir savitvarką. Socialiniai darbuotojai
  1.3. Organizuoti šeimynų patalpų, aplinkos tvarkymo dienas. Šeimynų socialiniai darbuotojai
  1.4. Laikytis dienos rėžimo. Šeimynų socialiniai darbutoojai
  1.5. Ugdyti higienos įgūdžius. Šeimynų socialiniai darbuotojai
  1.6. Ugdyti socialinius įgūdžius apsiperkant, tvarkant pinigų apskaitą ir kt. Šeimynų socialiniai darbuotojai
2. Organizuoti tėvų globos netekusių vaikų švietimą. 2.1. Sudaryti sąlygas globotiniams (rūpintiniams) mokytis bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštosiose mokyklose. Globos namų darbuotojai
  2.2. Rengti diskusijas su globotiniais (rūpintiniais) sveikos gyvensenos, žalingų įpročių prevencijos temomis. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, slaugytoja
  2.3. Rengti diskusijas su globotiniais (rūpintiniais) lytinio auklėjimo temomis. Socialiniai darbuotojai, slaugytoja
  2.4. Organizuoti pokalbius apie maisto ir mitybos svarbą žmogaus gyvenime. Socialiniai darbuotojai, slaugytoja
  2.5. Ugdyti asmens higienos įgūdžius. Socialiniai darbuotojai, slaugytoja
  2.6. Organizuoti pokalbius – diskusijas tema „Ligų profilaktika“. Socialiniai darbuotojai, slaugytoja
3.Organizuoti globotinių (rūpintinių) sveikatos priežiūrą. 3.1. Laiku organizuoti medicininę priežiūrą. Slaugytoja
  3.2. Organizuoti sanatorinį vaikų gydymą. Slaugytoja
  3.3. Laiku organizuoti medicininį sveikatos patikrinimą. Slaugytoja
  3.4.Laiku organizuoti neįgalumo pažymėjimų sutvarkymą. Slaugytoja

 

KIEKVIENO MĖNESIO VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS

 

Eil. Nr. Data Priemonė Tikslai Laukiami rezultatai Atsakingi vykdytojai
  2014 m. sausis        
1 06 d. Trys karaliai. Paaiškinti vaikams ką reiškia „Trijų Karalių“ šventė. Nuimti Kalėdinius papuošalus. Tradicijų puoselėjimas. Patalpų susitvarkymas. Šeimynų

socialiniai darbuotojai. 10 d.Globotinių (rūpintinių) 2013 metų komiteto darbo aptarimas, naujo komiteto rinkimai ir 2014 metų darbo gairių numatymas.Aptarti kokie darbai pavyko ir išsirinkti naują komitetą.Išrinktasis naujas komitetas dalyvaus globos namų veikloje.Direktoriaus pavaduotoja soc. darbui, šeimynų

socialiniai darbuotojai. 10-12 d.d.Kino vakaras.Išaiškinti bei apžvelgti asmenines arba socialines problemas filmo scenose.Meniškumo ugdymas.Užimtumo specialistė. 13 d.Laisvės gynėjų diena „Atmintis gyva, nes liudija“.Prisiminti Sausio 13 – osios įvykius ir pagerbti jų aukas.Tautiškumo formavimas, patriotiškumo ugdymas.Direktoriaus

pavaduotoja

socialiniam

darbui, šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas. 17-19 d.d.Komandinis žaidimas „Gongo-gangas“.Ugdyti vaikų žinias. Puoselėti vaikų kūrybiškumą. Užimtumo specialistė. 21-31 d.d.Piešinių konkursas „Žiema žiemužė“.Išmokyti vaikus piešti kompiuterinėmis programomis.Meniškumo ugdymas.Šeimynų

socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistė. 2014 m.

vasaris 01-28 d.d.Rankdarbių darymas „Kaziuko“ mugei.Ugdyti vaikų verslumą, požiūrį į darbą, pinigų vertę.Meninės raiškos, kūrybiškumo ugdymas, gaminant rankdarbius.Šeimynų socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistė 05 d.Šv. Agotos diena. „Duonos“ diena. Komandinis žaidimas „Kito nemylėjęs mylimas nebūsi“.Susipažindinti vaikus su duonos gaminimo technologijomis.Pagarbos duonai ugdymas.Užimtumo specialistė. 12 d.Užgavėnės. Žiemos palydėtuvės.Persirengimas. Kaukių demonstravimas.Tradicijų puoselėjimas, kūrybiškumo ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 14 d. Valentino diena.

„Valentiškiausio“ kambario rinkimai. Diskoteka.Supažindinti vaikus su Valentino diena ir jos šventimu.Vaikai sužinos kas yra meilė, santykiai, draugystė ir jų svarba žmogaus gyvenime.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,

užimtumo specialistė,

šeimynų

socialiniai

darbuotojai, vaikų komitetas. 16 d.Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.Paaiškinti vaikams tos dienos svarbą.Tautiškumo ugdymas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo specialistė,

šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas. 17 d.„Kuo noriu būti užaugęs?“.Globotinių (rūpintinių) profesinis orientavimas.Išsiaiškinti ko vaikai nori siekti ateityje.„Boružiukų“ šeimyna. 21-23 d.d.„Kino vakaras“.Filmų žiūrėjimas ir aptarimas.Globotinių (rūpintinių) akiračio plėtimas.Vaikų komitetas.

2014 m. kovas 03-04 d.d.„Kaziuko“ mugė.Darbelių darymas ir jų pardavimas mugėje.Vaikai bus skatinami daryti darbelius, juos parduoti.Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui,

šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas. 08 d.Moters diena.Pagerbti moteris ir mergaites.Pagarbos mergaitėms ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 11 d.Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.Aptarti su vaikais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo svarbą.Tautiškumo ugdymas. Lietuvos istorijos priminimas vaikams.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo specialistė,

„Sportomanų“,

„Boružiukų“, „Mažylių“ šeimynos, vaikų komitetas. 15 d.Šviečiamoji informacinė paskaita apie alkoholio ir narkotikų vartojimą.Išaiškinti vaikams alkoholio ir narkotinių medžiagų žalą sveikatai.Sveikos gyvensenos ugdymas.„Boružiukų“ šeimyna. 20 d.Pasaulinė Žemės diena.Inkilų darymas ir jų įkėlimas. Išvyka į Kivylius.Meilės žemei ugdymas, aplinkos saugojimas.Šeimynų

socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistė, vaikų komitetas. 28-30 d.d.Komandinis žaidimas „Muzikinė karusėlė“. Diskoteka.Atskleisti vaikų muzikinius gebėjimus.Vaikų muzikinių žinių įgijimas.Užimtumo specialistė. 2014 m. balandis 01 d.Melagių diena. Komandinis žaidimas „Anekdotų mūšis“.Vaikų skatinimas raiškios kalbos ir vaidybos scenoje.Tradicijų laikymasis.Užimtumo specialistė. 01 d.„Pokštas draugui“.Mokyti vaikus pokštauti.Vaikų geranoriškumo ugdymas.„Boružiukų“ šeimyna. 1-30 d. d.Balandis –švaros mėnuo.Tvarkingiausio kambario rinkimai.Tvarkingumo, socialinių įgūdžių ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 1-7 d. d.Saugaus eismo savaitė.Mokyti vaikus saugiai elgtis kelyje ir kitose vietose.Saugumo jausmo ugdymas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo specialistė. 10 d.Nedo gimtadienis.Mokyti vaikus švęsti gimtadienius.Šeimyniškų tradicijų puoselėjimas švenčiant gimtadienius.„Žvaigždukų“ šeimyna. 11-13 d.d.Komandinis loginis žaidimas „Kas laimės milijardą“.Turiningai leisti laisvalaikį.Naujų žinių įgijimas.Užimtumo specialistė. 15 d.Kultūros diena. Dailės ir muzikos terapija.Siekti pagerinti bendravimo kokybę, atskleisti kūrybiškumą.Žinių suteikimas apie muziką, dailę, kitų šalių kultūrą ir papročius.„Sportomanų“ šeimyna, užimtumo specialistė. 17.20 d.d.Aplinkos švarinimas dalyvaujant visuotinėje akcijoje „Darom 2014“.Skatinti vaikų darbštumą, visuomeniškumą.Dalyvavimas visuotinėje akcijoje.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, šeimynų socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas. 18-20 d.d.Renginys „Filmo personažai“. Diskoteka.Ugdyti vaikų meniškumą.Vaikų žinių puoselėjimas.Užimtumo specialistė, vaikų komitetas. 20 d.Velykos.

Popietė „Pats dažysiu margučius“.Siekti, kad vaikai įgytų žinių apie Velykų šventę, jos papročius.Kambarių papuošimas, margučių dažymas ir ridenimas.Šeimynų socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistė, vaikų komitetas. 25-27 d.d.Kino vakaras. Filmo aptarimas.Išaiškinti ir apžvelgti asmenines ir socialines problemas filmo scenose.Akiračio plėtimas.Užimtumo specialistė. 20 d.Tarptautinė kovos su triukšmu diena.Mokyti vaikus būti tolerantiškais, netriukšmauti, mokėti išklausyti vieni kitus.Vaikų tolerantiškas bendravimas.Užimtumo specialistė. 29 d.Sportinė pramoga „Kvadratas“.Lavinti vaikų vikrumą, orientaciją, stiprinti fizinę sveikatą.Formuoti sveiko, turiningo laisvalaikio praleidimo pradmenis.„Sportomanų“ šeimyna. 29 d.Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos diena.Supažindinti vaikus su alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų žala organizmui.Žalingų įpročių prevencija.„Žvaigždukų“ šeimyna. 2014 m. gegužė 01-31 d.d.Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus.

Filmukų: Rask laiko pasirūpinti“(„Taking Time to Care“), „Nekentėk tyloje“ („Don,t suffer in silience“), peržiūra. Filmukų aptarimas.Supažindinti vaikus kaip apsisaugoti nuo smurto, atpažinti įvairias smurto rūšis.Pateikti vaikams pagrindinius pagalbos numerius, kurias galima kreiptis norint išsikalbėti ar patyrus smurtą (emocinį-psichologinį, seksualinį, fizinį).Šeimynų socialiniai darbuotojai. 05 d.Motinos diena.Ruošti sveikinimus mamoms ir jas pasveikinti.Pagarbos, meilės mamoms puoselėjimas.„Sportomanų“, „Mažylių“ šeimynos. 07 d.Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Komandinis žaidimas „Knyga – tai mano kelias į ateitį“.Supažindinti vaikus su lietuviško rašto ir kalbos išsaugojimu.Lietuviškumo saugojimas.„Boružiukų“ šeimyna, užimtumo specialistė. 09-11 d.d.Paskaita „Saugus elgesys gamtoje“ (prie vandens telkinių, laužaviečių).Supažindinti vaikus su saugiu elgesiu maudynių metu bei prie laužaviečių.Saugaus elgesio prie vandens telkinių ir gamtoje žinių įgijimas.Užimtumo specialistė. 10 d.Mokomės elgtis prie vandens telkinių.Mokyti vaikus saugiai elgtis prie vandens telkinių.Saugumas ir atsargumas prie vandens.„Boružiukų“ šeimyna. 13 d.Luko gimtadienis.Mokyti vaikus švęsti gimtadienius.Šeimyniškų tradicijų puoselėjimas švenčiant gimtadienius.„Žvaigždukų“ šeimyna. 13 d.Kokteilių diena.

Kokteilių gaminimas.Mokyti vaikus gaminti kokteilius.Maisto gaminimo įgūdžių ugdymas.Užimtumo specialistė. 15 d.Šeimos diena. “ Mano šeima – mano svajonių namas“. Rašinėlis.Pagarbos šeimai ugdymas.Parašyti trumpą rašinį apie savo svajonių namus.

„Sportomanų“ šeimyna. 18-21 d.d.Tarptautinė muziejų diena.Aplankyti Akmenės krašto muziejų.Globotinių (rūpintinių) akiračio plėtimas.Užimtumo specialistė. 20 d.Saugaus eismo popietė „Kodėl reikia saugiai elgtis gatvėje?“.Ženklų, važiavimo dviračiu žinių pakartojimas.Saugaus eismo laikymasis.„Sportomanų“ šeimyna. 23 d.Deimantės gimtadienis.Mokyti vaikus švęsti gimtadienius.Šeimyniškų tradicijų puoselėjimas švenčiant gimtadienius.„Žvaigždukų“ šeimyna. 31 d.Gedo gimtadienis.Mokyti vaikus švęsti gimtadienius.Šeimyniškų tradicijų puoselėjimas švenčiant gimtadienius.Žvaigždukų“ šeimyna. 31 d.Pasaulinė diena be tabako. Spektaklis prieš rūkymą.Supažindinti vaikus su tabako žala jaunam žmogui.Padėti suvokti kas yra sveikata, kaip ji priklauso nuo gyvenimo būdo, skatinti vaikus susimąstyti kiek pinigų išleidžiama „Dūmais“.Užimtumo specialistė. 31 d.Paskaita apie sveiką mitybą, mitybos sutrikimus „Anoreksija, Bulimija“.Paaiškinti globotiniams (rūpintiniams) apie sveikatos mitybos svarbą augančiam organizmui.Sveikos gyvensenos ugdymas.Bendrosios praktikos slaugytoja. 2014 m. birželis 01 d.Tarptautinė vaikų gynimo diena.Paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Suorganizuoti sportines varžybas.Ugdyti draugiškumą, sumanumą, plėsti akiratį.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,

užimtumo specialistė,

šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas. 02 d.Tėvo diena.Sveikinimų tėveliams ruošimas ir sveikinimas.Pagarbos, meilės artimiesiems puoselėjimas.„Sportomanų“ šeimyna, „Mažylių“ šeimyna. 3 d.Išvyka į Kamanų rezervatą.Supažindinti vaikus su Akmenės rajono gamtos vertybėmis.Žinių apie kamanų rezervatą suteikimas.Užimtumo specialistė. 8 d.Kino vakaras.Žiūrėti filmą ir aptarti.Akiračio plėtimas.Užimtumo specialistė

09-12 d.d.Popietė prie laužo. Kepama „Skautų“ duonelė ir bulvės.Supažinti – kas tai yra „Skautų“ duonelė.Išmokyti vaikus susikurti laužą, ugdyti elgesio gamtoje įgūdžius.Užimtumo specialistė. 10 d.Saugus elgesys prie vandens ir gamtoje.Mokyti vaikus elgtis prie vandens telkinių ir gamtoje.Savisaugos ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 14 d.Gedulo ir vilties dienos paminėjimas.Paaiškinti vaikams dienos svarbą.Sąmoningumo ugdymas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui. 19 d.Žaidimas „Gongo gangas“.Mokyti vaikus žaisti šį žaidimą.Aktorinių sugebėjimų puoselėjimas.Užimtumo specialistė. 24 d.Komandinis sportinis žaidimas „Beisbolas“.Mokyti vaikus žaisti beisbolą.Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.Užimtumo specialistė. 27-29d. d.Renginys „Parodijų šou“.Ugdyti vaikų aktorinius sugebėjimus.

 

Turiningas laisvalaikio praleidimas.Užimtumo specialistė. Birželio mėn.Paskaita Tarptautinei kovos su narkomanija dienai „Žalingi įpročiai, jų poveikis organizmui“.Supažinti globotinius (rūpintinius) su žalingais įpročiais ir jų poveikiu organizmui.Žalingų įpročių prevencija.Bendrosios praktikos slaugytoja. 2014 m. liepa 02 d.Komandinis žaidimas „Orientacinės varžybos“.Skatinti bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.Užimtumo specialistė. 06 d.Valstybės „Lietuvos karaliaus Mindaugo“ karūnavimo dienos paminėjimas.Paaiškinti globotiniams (rūpintiniams) šios dienos svarbą.Supažindinimas su Lietuvos istorija.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo specialistė,

„Sportomanų“ šeimyna. 10 d.Išvyka į Kivylius.Aplankyti Kivylių miestelį.Akiračio plėtimas, sveikos gyvensenos ugdymas.Užimtumo specialistė. 15 d.Komandinis žaidimas „Istoriniai įvykiai“.Žinių patikrinimas.Istorinių žinių suteikimas.Užimtumo specialistė. 16 d.„Ar aš moku elgtis svečiuose?“.Popietė. Stalo serviravimas. Mokyti gražiai paserviruoti stalą.Kultūringo elgesio, stalo serviravimo įgūdžių gilinimas.„Sportomanų“ šeimyna. 17 d.Pietūs prie laužo. „Skautų“ duonelės kepimas.Mokyti vaikus elgtis gamtoje.Darbinių įgūdžių ugdymas. Pagarba duonai.Užimtumo specialistė. 18 d.Vidmantės gimtadienis.Mokyti vaikus švęsti gimtadienius.Šeimyniškų tradicijų puoselėjimas švenčiant gimtadienius.„Žvaigždukų“ šeimyna. 18-20 d.d.Tarptautinė šachmatų diena. „Kino vakaras“ apie jaunimą.Mokyti vaikus žaisti šachmatais.Loginio mąstymo ugdymas.Užimtumo specialistė. 25 d.Išvyka gamtoje „Mokausi stovyklauti“.Dešrelių kepimas ant laužo.Maisto gaminimas ant laužo ir stovyklavietės tvarkymo įgūdžių gilinimas.„Sportomanų“ šeimyna. 25-27 d.d.Renginys „Beždžioniukių diskoteka. Vakaro diskoteka.Skatinti vaikų kūrybiškumą.Turiningo laisvalaikio praleidimas.Užimtumo specialistė. 29 d.Sportinis žaidimas „Beisbolas“.Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.Turiningo laisvalaikio leidimas.Užimtumo specialistė 31 d.Komandinis žaidimas,. Viktorina „Taip ir ne“.Mąstymo ugdymas.Naujų žinių įgijimas.Užimtumo specialistė. 2014 m. rugpjūtis 05 d.Išvyka į Akmenės gamtos ir kultūros parką.Pabūti gamtoje, pauogauti, pagrybauti.Sveikos gyvensenos ugdymas.Užimtumo specialistė. 5 d.Darbinė popietė „Mokausi siūti sagą“.Išmokyti siūti sagas.Ruošimas savarankiškam gyvenimui.„Sportomanų“ šeimyna. 15 d.Žolinė.Paaiškinti vaikams šios dienos svarbą. Pažaisti liaudiškus žaidimus.Globotinių (rūpintinių) sąmoningumo ugdymas.Užimtumo specialistė. 19-22 d.d.Pasaulinė Fotografijos diena „Vakar-dabar-rytoj“.Supažindinti vaikus su dienos svarba kultūros pasaulyje.Akiračio plėtimas.Užimtumo specialistė. 23 d.„Juodojo kaspino“ dienos paminėjimas.Paaiškinti vaikams šios dienos svarbą.Istorinių įvykių priminimas. Užimtumo specialistė. 25-31 d.d.Pasiruošimas rugsėjo 1-ajai.Ruošti globotinius (rūpintinius) mokyklai. Rūbų, sąsiuvinių tvarkymas.Tvarkingas, gražus, pasiruošęs mokyklai globotinis (rūpintinis).Šeimynų

socialiniai darbuotojai. 27 d.Judrieji lauko žaidimai „Sportuok į sveikatą“.Mokyti vaikus įvairių judriųjų žaidimų.Sportinių įgūdžių tobulinimas.Užimtumo specialistė. 28 d.Pokalbis su mergaitėmis „Mergaičių brendimo ypatumai, lytiniai santykiai, nėštumas“.Supažindinti mergaites su organizmo pakitimais brendimo laikotarpiu.Mergaitės išmoks vesti menstruacinį kalendorių.Bendrosios praktikos slaugytoja. 2014 m. rugsėjis 01 d.Rugsėjo 1 –oji – Mokslo žinių diena.Globotinių (rūpintinių) dalyvavimas mokslo metų pradžios šventėje.Džiaugsmo, naujų galimybių suteikimas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,

užimtumo specialistė,

šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas. „Mano vasara“.Aptarti su vaikais vasaros įspūdžius. „Boružiukų“ šeimyna. 02-25 d.d.Ruošimasis „Rudenėlio“ šventei.Mokyti vaikus daryti įvairius darbelius ir juos parduoti. Skatinti vaikų kūrybiškumą.Darbinių įgūdžių įgijimas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,

užimtumo specialistė,

šeimynų socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas. 09 d.Tarptautinė grožio diena.Paaiškinti mergaitėms kaip rūpintis savo veido oda, plaukais ir kūnu.Sampratos grožiui puoselėjimas.Užimtumo specialistė. 15 d.Sveikatos diena.Pokalbis apie brendimą, higieną.Higienos įgūdžių ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 19-21d. d.Tarptautinė Taikos diena. „Kino vakaras“.Filmo aptarimas.Akiračio plėtimas.Užimtumo specialistė, vaikų komitetas. 23 d.Piešinių konkursas „Ruduo“.Ugdyti estetinius sugebėjimas, lavinti fantaziją.

Saviraiškos ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 23 d.Evelinos gimtadienis.Mokyti vaikus švęsti gimtadienius.Šeimyniškų tradicijų puoselėjimas švenčiant gimtadienius.„Žvaigždukų“ šeimyna. 26 d.Europos kalbų diena. Komandinis žaidimas „Europoje – Aš“.Naujų žinių įsisavinimas.Akiračio plėtimas.Užimtumo specialistė. 27 d.Socialinių darbuotojų diena. Spektaklis.Ugdyti vaikų aktorinius sugebėjimus.Vaikų padėka darbuotojams.Užimtumo specialistė. 2014 m. spalis 03 d.Pasaulinė muzikos diena. Žaidimas „Dainuok, jei gali“.Atskleisti vaikų sugebėjimus. Skatinti meniškumą.Turiningo laisvalaikio praleidimas.Užimtumo specialistė. 03 d.Tarptautinė veltinio diena.Mokyti vaikus dirbti veltiniu įvairiomis technikomis.Padarytų darbelių paroda.Užimtumo specialistė. 05 d.Mokytojų diena.Pokalbis prie arbatos. Renginiai mokykloje.Bendravimo kultūros ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna, užimtumo specialistė. 09 d.Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla.Supažindinti vaikus su prekybos žmonėmis ypatumais.Savisaugos ugdymas.„Žvaigždukų“

šeimyna. 10-20 d.d.Gražinkime aplinką.Aplinkos tvarkymas, lapų grėbimas.Darbinių įgūdžių ugdymas.„Sportomanų šeimyna“. 13 d.Pasaulinė kostiumų diena.Išradingiausi mados kostiumų pasirodymai.Saviraiškos ugdymas.Užimtumo specialistė. 17 d.Tarptautinė kovos su skurdu diena. Dokumentinių filmų rodymas.Supažindinti vaikus su luomų skirtumais.Akiračio plėtimas.Užimtumo specialistė. 21 d.Tomo gimtadienis.Mokyti vaikus švęsti gimtadienius.Šeimyniškų tradicijų puoselėjimas švenčiant gimtadienius.„Žvaigždukų“ šeimyna. 22 d.Pakalbis su berniukais „Berniukų brendimo ypatumai, lytinė higiena“.Išmokyti laikytis lytinės higienos.Berniukai suvoks kas vyksta jų organizme brendimo laikotarpiu.Bendrosios praktikos slaugytoja. 24-26 d.d.Viktorina „Išmintingiausia šeimyna“.Lavinti vaikų mąstymą, kūrybiškumą.Turiningo laisvalaikio praleidimas.Užimtumo specialistė. 28 d.Svaigalai kenkia visiems.Suteikti vaikams žinių apie alkoholio žalą organizmui.Sveikos gyvensenos ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 29 d.Paskaitėlė tema „Užkrečiamos odos ligos“, jų prevencija.Supažindinti su tykančiais pavojais sveikatos srityje.Sveikatos puoselėjimas.„Žvaigždukų“ šeimyna. 31 d.Helovinas.Puošti kambarius. Vaiduokliška vakarienė.Bendravimo kultūros ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna, užimtumo specialistė. 2014 m. lapkritis 1-2 d.d.Visų šventųjų diena. Mirusiųjų atminimo diena.Aplankyti artimųjų kapus.Pagarbos mirusiesiems skatinimas, tradicijų puoselėjimas.Užimtumo specialistė, šeimynų

socialiniai darbuotojai. 06 d.Pyragų diena. Komandinis žaidimas „Pyragėlio klausimai“.Naujų žinių įsisavinimas.Turiningo laisvalaikio praleidimas.Užimtumo specialistė. 08-11 d.d.Europos sveikos mitybos diena. Komandinis žaidimas „Sveikas aš, sveikas ir tu“.Žinių suteikimas apie sveiką mitybą.Sveikos gyvensenos ugdymas.Užimtumo specialistė. 12-18 d.d.Tolerancijos savaitė.Supažindinti vaikus kas yra tolerancija. Mokyti vaikus spręsti konfliktus.Tolerancijos ugdymas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimto specialistė, „Sportomanų“ šeimyna, vaikų komitetas. 19-21 d.d.Žaidimas „Atspėk dainą“.Mokymas klausyti ir išgirsti muzikos garsus.Muzikinių gebėjimų atskleidimas.Užimtumo specialistė.

21 d.Kino diena.Filmų peržiūra. Aptarimas.Meniškumo ugdymas.„Sportomanų“ šeimyna. 26-30 d.d.Draugo diena. Rinkimai „Draugiškiausias globos namų gyventojas“. Vakaro diskoteka.Ugdyti draugiškumą.Dėmesio, draugiškumo ugdymas.Užimtumo specialistė. 2014 m. gruodis 01-05 d.d.Atvirų durų dienos šventė.Pasikviesti laikinuosius globėjus, tėvus, svečius į vaikų globos namus ir padaryti vaikams šventę.Atkreiptas visuomenės dėmesys į vaikų globos namus.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo

specialistė, šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas.

01 d.Pasaulinė kovos su AIDS diena.Supažindinti globotinius (rūpintinius) su ŽIV ligos simptomais, užsikrėtimo keliais ir pasekmėmis.Sąmoningumo, sveikatos ugdymas.Bendrosios praktikos slaugytoja. 11 d.Tarptautinė tango diena. „Kino vakaras“ apie šokių mokytoją. Vakaro diskoteka.Mokyti vaikus šokti.Šokio žingsnelio išmokymas.Užimtumo specialistė. 23 d.Kalėdų belaukiant. Kambarių puošimas, dekoracijų darymas.Papuošti patalpas šventėms.Ruošimas savarankiškam gyvenimui.„Sportomanų“ šeimyna. 24-25 d.d.Kūčių ir Šv. Kalėdų šventė.Supažindinti vaikus su Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėmis ir jų tradicijomis.Tradicijų ir papročių puoselėjimas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo

specialistė, šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas.

31 d.Naujųjų Metų šventė.Mokyti vaikus dainelių, eilėraščių.Tradicijų, papročių puoselėjimas.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, užimtumo

specialistė, šeimynų

socialiniai darbuotojai, vaikų komitetas.

 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

Priemonė

Veiklos tikslas

Atsakingi asmenys

Veiklos būdai

Kvalifikacijos kėlimas.

 

 

 

 

Sudaryti personalui profesinį tobulėjimą motyvuojančią aplinką, galimybes kelti profesinę kvalifikaciją.

Parengti darbuotojų persikvalifikavimo programas.

Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui.

 

 

Siekti aukštesnio išsilavinimo, dalyvauti organizuojamuose seminaruose respublikos ir rajono mastu.

Metodinės veiklos organizavimas.

 

Gerosios patirties skleidimas darbuotojų tarpe. Skatinti personalo iniciatyva tobulinti komandinį darbą.

Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai.Grįžus iš seminarų žiniomis pasidalinti su kolegomis prie apvalaus stalo. Organizuoti metodinius užsiėmimus pakviečiant įvairius kitų įstaigų specialistus.

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

 

Priemonė

Veiklos tikslas

Atsakingi asmenys

Veiklos būdai

Projektų ruošimas. Pritraukti ES, valstybės, savivaldybės rėmėjų lėšas, siekiant gerinti globos namų veiklą, globotinių vasaros poilsį. Direktorė V. Mikštienė, direktorės pavaduotoja, socialiniai darbuotojai. Rengti projektus įvairiems fondams įvairiais klausimais ne tik rajono, bet ir nacionaliniams bei tarptautiniams.

 

SOCIALINIS DARBAS SU TĖVAIS IR GLOBĖJAIS

Priemonė

Veiklos tikslas

Atsakingi asmenys

Veiklos būdai

Darbas su globotinių tėvais ir artimais giminaičiais pagal sudarytą ryšių su vaiko biologine šeima ir laikinaisiais globėjais palaikymo tvarka.

 

 

 

 

Skatinti tėvus bendrauti su vaikais, pasiimti juos savaitgaliais, švenčių dienomis, skatinti sudaryti sąlygas vaikui grįžti į šeimą.

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja

socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai.

 

 

 

 

 

 

Individualūs pokalbiai su tėvais. Vaiko santykio su šeima įvertinimas ir skatinimas. Ne rečiau kaip vieną kartą mėnesyje tėvų lankymas ir kvietimas lankyti vaikus globos namuose. Sąlygų tėvams bendrauti su tėvais sudarymas.Naujai atvykusių globotinių šeimų lankymas.Susipažinti su globotinio šeima, įvertinti tolesnio bendravimo galimybes.Direktorės pavaduotoja

socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai.

Individualūs pokalbiai su tėvais, su tėvais ir vaikais. Kvietimas lankyti vaikus globos namuose ir sąlygų bendravimui sudarymas.Laikinųjų globėjų lankymas.Susipažinti su laikinųjų globėjų šeima, socialine situacija šeimoje, įvertinti globos efektyvumą.Direktorės pavaduotoja

socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai.

Individualūs pokalbiai su globėjais. Ne rečiau kaip kartą mėnesyje globėjų šeimų lankymas, kvietimas lankytis globos namuose.Atvirų durų dienos organizavimas.Supažindinti visuomenę su globos namų veikla, globotinių gyvenimo sąlygomis, jų menine, kultūrine veikla, bei kitais pasiekimais.

Skatinti tėvus ir laikinuosius globėjus lankyti savo vaikus, pabūti kartu su jais, kartu pažiūrėti, pasidžiaugti jų pasiekimais.Įstaigos darbuotojai.Organizuoti vaikų darbelių parodas, supažindinti su gyvenimo sąlygomis, įstaigos veikla, parodyti vaikų meninius sugebėjimus, naujų laikinųjų globėjų paieška.

 

TRADICIJŲ FORMAVIMAS

Priemonė

Veiklos tikslas

Atsakingi asmenys

Veiklos būdai

Ryšių palaikymas su buvusiais globotiniais. Palaikyti ryšius su buvusiais globotiniais, skatinti juos bendrauti tarpusavyje. Direkktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai. Susitikimų, švenčių organizavimas.
Ryšių palaikymas su darbuotojais – veteranais. Palaikyti ryšius su buvusiais darbuotojais. Direkktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai. Susitikimų, švenčių organizavimas, aplankyti ligoninėje (jei tai būtų), kvietimas lankytis globos namuose.
Naujų tradicijų formavimas. Siekti, kad kolektyve vyrautų humaniška, tarpusavio pagalbos aplinka. Direkktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai. Skatinti naujam produktyviam darbui savivaldos organus. Švęsti socialinių darbuotojų dieną, darbuotojų jubiliejus ir kitas šventes.

ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠINIMAS

Priemonė

Veiklos tikslas

Atsakingi asmenys

Veiklos būdai

Įstaigos įvaizdžio formavimas visuomenės informavimo priemonių pagalba. Skleisti visuomenėje informaciją apie įstaigos veiklą. Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai. Rašyti straipsnius spaudai, dalyvauti vietinės televizijos laidose.
Informacijos apie įstaigos veiklą platinimas kitomis priemonėmis. Skleisti visuomenėje informaciją apie įstaigos veiklą. Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai. Leisti sienlaikraštį, ruošti lankstinukus. Atlikti anketinę visuomenės apklausą.

 

ĮSTAIGOS FINANSINĖ VEIKLA

 

Iki metų pabaigos sudaryti įstaigos pagrindinį biudžetą, numatant tikslias pajamos ir pagrįstas išlaidas.

Pajamos:

– lėšos pagal programas;

– biudžetinės įstaigos išlaikymo finansavimo iš rajono biudžeto;

– rėmėjų lėšos.

Išlaidos:

– turto įsigijimui;

– įstaigos išlaikymui;

– socialinių paslaugų plėtrai.

____________________________

Skip to content