Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: spalio 12, 2022

Apie GIMK programą

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66. Programą sudaro:

 1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 2. Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 3. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa.
 4. Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 1. Klausimynas.
 2. Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.

Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (darbuotojai).

Nuo 2008 m. iki 2018 m. Lietuvoje įgyvendinta globėjų  ir įtėvių rengimo programa „Parent Resources for Information, Development and Education“ (PRIDE) pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. liepos 24 d. sutartį su JAV asociacija Child Welfare League of America (CWLA) dėl PRIDE programos licencijos. Nuo 2012 m. Lietuvoje PRIDE programa pavadinta „Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas“ (GIMK).

GIMK programos mokymai

1. Mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau –Pagrindiniai mokymai)
2. Mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – Specializuoti mokymai)
3. Mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

4.Mokymai pagal tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau –Tęstiniai mokymai).

Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų,  įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Kas yra globa (rūpyba)?

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių  priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia  negali patys auginti vaiko.

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra. 

Globa (rūpyba)  likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo nuostatai.

 

Kas yra globa šeimoje, globa šeimynoje, globa (rūpyba) institucijoje, globa tėvų prašymu, vaiko svečiavimasis, išsamesnė informacija paspaudus nuorodą: http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa

 

KAS YRA GLOBA?

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.
Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas bei atstovavimas jiems.

KAS GALI TAPTI GLOBĖJU (RŪPINTOJU)?

•    Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Statistika rodo, kad dažniausiai vaiko globėju tampa jo artimieji giminaičiai – seneliai, kiek rečiau – tetos, dėdės, broliai ar seserys. Jeigu vaikas neturi galinčių ir norinčių jį globoti artimųjų giminaičių, jis gali būti globojamas asmenų, kurie nėra susiję giminystės ryšiais, šeimoje.
•    Asmuo turi būti ne jaunesnis nei 21 metų ir ne vyresnis nei 65 metų amžiaus, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.

KAIP TAPTI GLOBĖJU (RŪPINTOJU)?

•    Pirmas žingsnis. Kreipkitės į gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) ir, daugiau sužinoję apie reikalavimus globėjams (įtėviams), pateikite reikiamus dokumentus.
•    Antras žingsnis. Svarbu išklausyti mokymus, skirtus artimiesiems giminaičiams ir būsimiems globėjams, kuriuos organizuoja atestuoti Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK ) specialistai.
•    Trečias žingsnis. Išklausęs mokymus, būsite įvertintas teigiamai ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką.
•    Ketvirtas žingsnis. Susipažinimas su vaiku. Atkreiptinas dėmesys, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas.

 

VAIKŲ GLOBA ŠEIMOJE

Jei Jūs apsisprendėte tapti globėjais/įtėviais, pateikite pagal savo gyvenamą vietą Vaiko teisių apsaugos skyriui (VTAS) rašytinį prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, sveikatos pažymėjimą, kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus. Gavę prašymą iš VTAS dėl Jūsų vertinimo, GIMK atestuoti specialistai su Jumis susisieks telefonu. Būsite informuoti apie organizuojamus mokymus, skirtus būsimiems globėjams/įtėviams. Jūs dalyvausite 10-ies susitikimų mokymų grupėje. Taip pat susitiksite su atestuotais GIMK specialistais individualiems pokalbiams. Pasirengimo procesas truks apie 3 mėnesius

 

JEI APSISPRENDĖTE GLOBOTI

VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU) NEGALI BŪTI SKIRIAMAS ASMUO:

1) neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
2) pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
3) nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
4) buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
5) jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
6) teistas už tyčinius nusikaltimus;
7) sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
8) sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.
 
JEI JUMS NETINKA NĖ VIENAS IŠ AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ PUNKTŲ IR JŪS APSISPRENDĖTE TAPTI GLOBĖJAIS:

Pateikiate pagal gyvenamąją vietą Vaiko teisių apsaugos skyriui (VTAS) šiuos dokumentus:
•    Rašytinį prašymą (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);
•    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
•    Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046 a forma);
•    Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų globėju.
•    Taip pat Jūs turite pateikti papildomus dokumentus. Rašytiniame prašyme nurodote, ar sutinkate, kad VTAS pats savarankiškai surinktų nurodytus papildomus dokumentus, duomenis ir informaciją. Jeigu nesutinkate, kad VTAS surinktų nurodytus duomenis, Jūs šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo savarankiškai pateikiate VTAS.

Papildomų dokumentų sąrašas:

•    Duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
•    Duomenys, įrodantys fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu yra vaiko giminaitis;
•    Duomenis, įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
•    Duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
•    Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos  pažymą apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;
•    Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą.

1.    Bendraujate su socialiniu darbuotoju, kuris įvertins Jūsų pasirengimą tapti globėjais. 4- 6 individualių pokalbių metu kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmenines savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, aptarsite Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį. Taip pat apie tai, kodėl nusprendėte globoti, apie Jūsų viltis bei lūkesčius, susijusius su globa.
2.    Socialinis darbuotojas norės sužinoti su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonę apie vaikų globą.
3.    Nurodote mažiausiai du asmenis, kurie rekomenduotų Jus kaip asmenis, tinkančius tapti globėjais.
4.    Kartu su savo sutuoktiniu ar sugyventinio statusą turinčiu asmeniu dalyvaujate 10 grupinio darbo užsiėmimų pagal GIMK programą.
5.    Susipažįstate su socialinio darbuotojo parašytu Jūsų apibūdinimu bei išvadomis bei pasirašote po apibūdinimu.
6.    Atsižvelgiant į socialinio darbuotojo išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas  globoti vaikas (vaikai). Jums bus pateikti duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, Jūs nuspręsite ar sutinkate globoti pasiūlytą vaiką (vaikus). Davę teigiamą atsakymą, Jūs galėsite susipažinti su vaiku.

SOCIALINĖS GARANTIJOS

Jeigu būsite paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), jūsų globojamam (rūpinamam) vaikui jo globos ( rūpybos) laikotarpiu bus skiriama 152€  dydžio išmoka ir 38€ dydžio išmoka globėjui per mėnesį. Dėl išmokos turėsite kreiptis į globą (rūpybą) nustačiusios savivaldybės Socialinės paramos skyrių.

 

SAVANORIŠKA GLOBA (SVEČIAVIMASIS)

Savanoriška globa – pastovūs trumpalaikiai iš anksto suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku.

KODĖL SAVANORIŠKA GLOBA REIKALINGA?
Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi. Ji skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą.

KOKIE VAIKAI GALI BŪTI SAVANORIŠKAI GLOBOJAMI?
Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų. Savanoriškai globoti leidžiama vyresnius vaikus, kadangi jie gali suprasti savanoriškos globos taisykles. Vyresnis vaikas suvokia, kad jis negyvens su globėju nuolatos, kad globėjas netaps jo šeima, o bus tiesiog vyresnis draugas, besirūpinantis ir besidomintis juo.

KOKIE ASMENYS GALI SAVANORIŠKAI GLOBOTI VAIKĄ?
Savanoriškai vaiką globoti gali asmenys, kurie įvertinti kaip tinkamai pasirengę savanoriškai globai. Įvertinimą atlieka savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius, bendradarbiaudamas su atestuotais Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK ) specialistais.

SOCIALINĖS GARANTIJOS
Svečiavimosi metu vaiko maitinimui yra mokami maistpinigiai: ikimokyklinio amžiaus vaikui 2,80 €, mokyklinio amžiaus vaikui 4,00 €.

 

ĮVAIKINIMAS

Įvaikinimas – procesas, kurio metu tarp įtėvio ir įvaikio sukuriami tokie teisiniai santykiai, kokie yra tarp tėvų ir vaikų. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas. Tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas.

GALIMAS ĮVAIKINTI VAIKAS

Įvaikinti galima ne jaunesnį kaip trijų mėnesių vaiką, įrašytą į įvaikinamų vaikų apskaitą. Kasmet Lietuvos Respublikos piliečių šeimos įvaikina apie 100 vaikų.

KAS GALI ĮVAIKINTI?

•    Sutuoktiniai (išimtinais atvejais- ir vieniši asmenys).
•    Asmenys nuo 18 iki 50 metų.
•    Gerovės fizinės ir psichinės sveikatos, gaunantys pakankamas pajamas išlaikyti save ir įvaikintą vaiką, asmenys, turintys tinkamas gyvenimo sąlygas, kurios užtikrintų įvaikintam vaikui saugumą.

KAIP TAPTI ĮTĖVIAIS?

Pirmas žingsnis. Jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, turite kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Ten sužinosite, ar atitinkate reikalavimus, keliamus būsimiems įtėviams, ir galėsite parašyti prašymą dėl įvaikinimo.
Antras žingsnis. Būtina išklausyti 30 val. trukmės GIMK mokymus būsimiesiems įtėviams ir būti teigiamai įvertintiems.
Trečias žingsnis. Įtraukimas į norinčiųjų įvaikinti apskaitą.
Ketvirtas žingsnis. Vaiko pasiūlymas. Parinkimas.

KIEK TRUNKA IR KAINUOJA ĮVAIKINIMAS?

Jeigu dėl įvaikinimo kreipiasi  Lietuvoje gyvenančios LR piliečių šeimos, pageidaujančios įvaikinti sveiką vaiką iki 1 metų, įvaikinimo procedūra vidutiniškai trunka iki 1 metų. Jei šeima pageidauja įvaikinti vaiką iki 3 metų, vyresnius vaikus ar iš karto kelis vaikus, įvaikinimo procedūros trukmė – iki 6 mėnesių.
Įvaikinimo procedūros Lietuvoje nemokamos.

SOCIALINĖS GARANTIJOS

Įvaikintam vaikui skiriama 418€ dydžio vienkartinė išmoka. Vaiko priežiūros atostogos iki tol, kol vaikui sueis 3 metai. 3 mėnesių vaikui prižiūrėti, įvaikinus vyresnius nei 3 metų vaikus. Per šį laikotarpį įmotė (įtėvis) gauna motinystės (tėvystės ) pašalpą.

JEI APSISPRENDĖTE ĮVAIKINTI

Visas pasirengimo laikotarpis nuo mokymų pradžios iki išvadų pateikimo trunka ne ilgiau kaip keturis mėnesius. Pateikus dokumentus, mokymų ilgiausiai gali tekti laukti iki trijų mėnesių.
I žingsnis. Sprendimo priėmimas.
II žingsnis. Kreipimasis į VTAS (pagal gyvenamąją vietą) ir šių dokumentų pateikimas:
1.    prašymas įvaikinti raštu;
2.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3.    Medicininis pažymėjimas(formaNr.046/a);
4.    duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
5.    pažyma apie šeimos sudėtį
6.    sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių;
7.    pažyma apie šeimos gyvenamąsias patalpas;
8.    pažyma apie gaunamas pajamas. VTAS, gavęs aukščiau išvardytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos bei teritorinę policijos įstaigą dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.
III žingsnis. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas
Surinkę ir pateikę VTAS reikiamus dokumentus, sulauksite įstaigos, kurioje atestuoti socialiniai darbuotojai vykdo globėjų ir įtėvių mokymus bei atlieka vertinimus, kvietimo dalyvauti mokymuose pagal GIMK programą.
Dalyvavimas 10 grupinio darbo užsiėmimų, pagal GIMK programą, kurie vyksta kartą per savaitę (susitikimo trukmė – 3 val.)
Individualūs susitikimai (3–5) su atestuotais socialiniais darbuotojais Jūsų namuose (vyksta lygiagrečiai su grupiniais mokymais, individualiai suderinus laiką). Pasibaigus grupiniams mokymams bei individualiems susitikimams, atestuoti socialiniai darbuotojai per mėnesį parengia išvadą dėl Jūsų tinkamumo tapti įtėviais. Susipažinę su socialinio darbuotojo išvadomis, parašote savo komentarą bei pasirašote. Išvada persiunčiama VTAS.
Atestuotiems socialiniams darbuotojams parengus išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti, VTAS jos kopiją ir Jūsų pateiktus dokumentus persiunčia VTAĮT, kuri įtraukia Jus į norinčiųjų įvaikinti vaikų apskaitą.
IV žingsnis. Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas.
VTAĮT parenka šeimai galimą įvaikinti vaiką iš galimų įvaikinti vaikų sąrašo ir informaciją apie vaiką persiunčia į VTAS, pagal šeimos gyvenamąją vietą. VTAS šią informaciją pateikia šeimai, kuri, susipažinusi su jai siūlomo vaiko byla, gauna leidimą susitikti su vaiku. Susipažinusi ir pabendravusi su vaiku, šeima priima galutinį sprendimą dėl konkretaus vaiko įsivaikinimo.
V žingsnis. Kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo.

•    VTAS- vaiko teisių apsaugos skyrius
•    VTAĮT – vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

 

 

BUDINČIO GLOBOTOJO STATUSO ASMENIUI SUTEIKIMO TVARKA

 

      FIZINIS ASMUO, SIEKDAMAS TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU:

 • kreipiasi į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių;
 • parašo rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, ketinimų tapti budinčiuoju globotoju motyvus;
 • asmens, jo sutuoktinio ar partnerio tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, jo sutuoktinis ar partneris neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
 • kartu gyvenančių , vyresnių kaip 16 metų, asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju;
 • dokumentus, liudijančius, kad turi nuosavą ar nuomojamą būstą;
 • esant poreikiui, kitus dokumentus;
 • dalyvauja Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programoje (toliau – GIMK), gauna teigiamą išvadą ir pažymėjimą.

 

 

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA

 

Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Budintis globotojas privalo priimti vaiką bet kuriuo paros metu, vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne augiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtinais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su Globos centru, budinčiu globotoju.

 

BUDINTIS GLOBOTOJAS PRIŽIŪRI VAIKĄ PAGAL SUTARTIES, SUDARYTOS TARP GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO, SĄLYGAS:

 • įvardijamos sutarties šalys, sutarties objektas ir tikslas;
 • nurodoma vaiko (-ų) priežiūros vieta. Vaiko, kuriam Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta Globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti Globos centro buveinės ar socialinės globos įstaigos (padalinio) vieta.
 • nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti;
 • lėšų, skirtų prižiūrimo vaiko (-ų) išlaikymui ir priežiūrai, atlygio budinčiam globotojui už paslaugų teikimą dydis ir mokėjimų tvarka;
 • atokvėpio budinčiam globotojui suteikimo tvarka;
 • pagalbos teikimo budinčiam globotojui ir vaikui;
 • sutarties šalių atsakomybė dėl netinkamo sutarties sąlygų vykdymo;
 • kitos budinčio globotojo ir Globos centro teisės ir tarpusavio įsipareigojimai;
 • sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka;
 • esant poreikiui, kitos sąlygos.

 

Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui. Sutarties formą ir kitas dokumentų formas, susijusias su vaiko apgyvendinimu, paslaugų organizavimu ir teikimu vaikui ir budinčiam globotojui, tvirtina Globos centro direktorius.

 

 

BUDINTIS GLOBOTOJAS VYKDO VAIKO PRIEŽIŪRĄ:

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtinais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) (iki 12 mėnesių) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas. Esant objektyvioms priežastims, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali pateikti siūlymą Globos centrui dėl vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje termino pratęsimo.

 

Vaikas, kurio tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Akmenės rajono savivaldybė, budinčio globotojo šeimoje apgyvendinamas laikinai, ne ilgiau kaip iki 3 parų.

 

BUDINTIS GLOBOTOJAS, PRIŽIŪRĖDAMAS VAIKĄ:

 • užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;
 • skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina vaiko savivertę, ugdo jo pareigingumą;
 • užtikrina reikiamą paramą vaiko gerovei;
 • skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;
 • atsako už individualaus pagalbos vaikui plano įgyvendinimą;
 • konsultuojasi su Globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;
 • užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra it kt.;
 • naudojasi Globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina savo profesinę kompetenciją ir dalyvauja supervizijose;
 • vykdo kitas funkcijas, reikalingas užtikrinant vaiko fizinę, emocinę, socialinę gerovę.

 

Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, paėmusi vaiką iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos, praneša apie tai Globos centrui, kuris vaikui parenka budintį globotoją ir organizuoja tėvų globos netekusio ar socialinės rizikos vaiko apgyvendinimą budinčio globotojo šeimoje. Budintis globotojas vaiko pasirinkti negali – kuri iš šeimų geriausiai atitinka vaiko poreikius, sprendžia Globos centras, bendradarbiaudamas su valstybine vaiko teisių apsaugos institucija.

 

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS

 

Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, tiek vaiko priežiūros metu.

Pagalbą budintiems globotojams organizuoja Globos centro specialistai, esant poreikiui, kiti specialistai (teisininkai, psichoterapeutai ir kt.).

Globos centras organizuoja pagalbos budinčiam globotojui teikimą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu, kurio esmė – vaiko ir budinčio globotojo poreikių įvertinimas, pagalbos vaikui plano sudarymas, įgyvendinimas, stebėsena, vertinimas, koregavimas.

Pagalbai budinčiam globotojui koordinuoti Globos centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo paskiria globos koordinatorių. Globos koordinatorius skiriamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Globos centro ir budinčio globotojo Sutarties pasirašymo dienos. Globos koordinatorius yra ir kontaktinis Globos centro asmuo, su kuriuo nuolat palaiko ryšį budintis globotojas.

Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui ir jo prižiūrimiems vaikams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo , sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais Globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai.

Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo bylą, kurioje fiksuojami susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.

 

GLOBOS KOORDINATORIUS, KOORDINUODAMAS PAGALBĄ BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS:

 • kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;
 • reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais – ne rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;
 • palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ar elektroninio ryšio priemonėmis;
 • reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui, esant poreikiui, organizuoja papildomas psichologo konsultacijas;
 • organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius (logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;
 • atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;
 • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams;
 • teikią informaciją budinčiam globotojui apie drabą su biologine vaiko šeima ir padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima.

 

GLOBOS CENTRAS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS TEIKIA AR ORGANIZUOJA INTENSYVIĄ PAGALBĄ:

 • naujai apgyvendinus vaiką budinčio globotojo šeimoje (iki 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo dienos);
 • kriziniu atveju (kol krizė bus įveikta) – vaiko priežiūros metu.

Intensyvią pagalbą pagal poreikį gali teikti Globos centro specialistai: globos koordinatorius, psichologas, socialiniai darbuotojai, atestuoti darbuotojai, kiti specialistai.

Specialistai, teikdami intensyvią pagalbą, derina savo veiksmus, konsultuoja budinčius globotojus ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ar derinamos su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius budinčio globotojo ir (ar) vaiko poreikius.

Budintiems globotojas Globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo ir globos centro rašytiniu susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz., artimojo mirtis ar pan.)

Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma Sutartyje. Budintis globotojas, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą, pateikia Globos centrui prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos lakino atokvėpio paslaugos pradžios datos. Globos centras, gavęs prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos, per 14 kalendorinių dienų įvertina prašymą ir raštu informuoja budintį globotoją apie galimybę suteikti laikino atokvėpio paslaugą. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos nesuteikimo priežastys. Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl Globos centro finansinių išteklių ar paslaugų trūkumo savivaldybėje.

Globos centras organizuoja budinčių globotojų savitarpio pagalbos grupes. Rekomenduojama jas organizuoti ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Savitarpio pagalbos grupės gali būti organizuojamos ir dažniau, atsižvelgiant į jų narių poreikius.

 

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam Globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs Sutartį su Globos centru, prižiūrimą vaiką išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, atlygį budinčiajam globotojui, pagalbos pinigus Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, vienkartinę materialinę pagalbą ar kitas išmokas.

 

GLOBOS CENTRAS BUDINČIAM GLOBOTOJUI SUTARTYJE NUSTATYTAIS TERMINAIS MOKA TOLIAU NURODYTAS IŠMOKAS, KURIOS PERVEDAMOS Į BUDINČIO GLOBOTOJO NURODYTĄ ASMENINĘ SĄSKAITĄ:

 • 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio atlygį per mėnesį – tuo laikotarpiu, kai budinčiajam globotojui Globos centras nėra perdavęs prižiūrėti vaiko;
 • 1,25 MMA dydžio atlygį per mėnesį – tuo laikotarpiu, kai budinčiajam globotojui Globos centras yra perdavęs prižiūrėti vieną vaiką. Už kiekvieną kitą budinčiajam globėjui prižiūrėti perduotą vaiką atlygis didinamas – 0,25 MMA per mėnesį;
 • 1,5 MMA dydžio atlygį per mėnesį – tuo laikotarpiu, kai budinčiajam globotojui Globos centras yra perdavęs prižiūrėti vieną vaiką iki 1 metų amžiaus arba vieną vaiką su negalia (sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis). Už kiekvieną kitą budinčiajam globėjui prižiūrėti perduotą vaiką iki 1 metų amžiaus arba vieną vaiką su negalia (sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis) atlygis didinamas – 0,5 MMA per mėnesį;
 • Pagalbos pinigus už vaiko priežiūrą budinčio globotojo šeimoje – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio per mėnesį už kiekvieną vaiką iki 18 metų amžiaus, kol jis mokosi bendrojo lavinimo mokykloje;
 • Vienkartinę 10 BSI dydžio įsikūrimo išmoką vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti:

Išmoka naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu. Budintis globotojas, atsižvelgdamas į Globos centro rekomendacijas, įrengia vaiko priežiūros vietą ir pateikia Globos centrui patirtas išlaidas įrodančius dokumentus. Globos centras įvertina įrengtos vietos tinkamumą tenkinti vaiko poreikius ir ne vėliau kaip per 14 darbo dienų perveda vienkartinę išmoką į budinčio globotojo asmeninę sąskaitą;

Esant aplinkybėms, dėl kurių budintis globotojas neturi finansinių galimybių savo lėšomis įrengti vaiko priežiūros vietos, Globos centras turi teisę pagal budinčio globotojo pateiktą argumentuotą prašymą išmokėti nustatyto dydžio vienkartinę įsikūrimo išmoką;

Nustačius, kad įsikūrimo išmoką budintis globotojas panaudojo ne pagal paskirtį, pinigai turi būti grąžinami į Globos centro sąskaitą.

 • Vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • Išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus Globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui) teiki, jų neperduodamas budinčiam globotojui, jei Sutartyje nenumatyta kitaip.

Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu.

Pagalbos pinigai ir vienkartinė išmoka mokama vaiko priežiūros vietai įkurti budinčiam globotojui skiriami ir mokami Globos centro direktoriaus įsakymu, budinčiam globotojui pateikus prašymą.

Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

Pagalbos pinigų, vienkartinės išmokos, globos (rūpybos) ir kitų išmokų vaikui naudojimą pagal paskirtį budinčio globotojo šeimoje prižiūri ir kontroliuoja Globos centras. Dėl išmokų gavimo budintis globotojas Globos centrui pateikia paslaugų suteikimo ataskaitą, kurios forma patvirtinta Globos centro direktoriaus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Išmokos skaičiuojamos proporcingai dienų, kuriomis teiktos vaiko priežiūros paslaugos budinčio globotojo šeimoje, skaičiui.

Vaiko kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, išlaikymo išlaidas budinčio globotojo šeimoje finansuoja Savivaldybė.

 

 

Skip to content