Akmenės rajono paramos šeimai centras

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Akmenės rajono paramos šeimai centro veikla

 

 1. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų katalogas
 3. Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas
 4. Globos centro veiklos ir budinčio globotojo vykdomos priežiūros ir organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas
 5. Asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, rengimo, vertinimo, konsultavimo ir pagalbos jiems  teikimo rekomendacijos
 6. Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašas
 7. Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas
 8. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
 9. Reikalavimai nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms
 10. Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas
 11. Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašas
 12. Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
 13. Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijos
 14. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
 15. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
 16. Atvejo vadybos tvarkos aprašas
 17. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
 18. Vaiko globos organizavimo nuostatai
 19. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai
 20. Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai
 21. Socialinės globos normų aprašas
 22. Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklės
 23. Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas
 24. Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas
 25. Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas
Skip to content